Xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ thì hóa đơn đó mình vẫn viết như bình thường có thuế phải không ?


11
6
Phan Nguyết Ánh
4 năm trước

Công ty mình muốn xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ thì hóa đơn đó mình vẫn viết như bình thường có thuế phải không ạ ? Và tiền thuế đầu vào thì theo giá vốn vậy có nghĩa là thế nào vậy ạ, và mình kê khai ra sao ạ ?

Hữu ích 11 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


4
Đỗ Ðình Lộc
4 năm trước

 Theo TT 26/2015 thì tiêu dùng nội bộ không cần phải xuất hóa đơn nữa bạn nhé

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1
Đặng Xuân An
4 năm trước

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung