IT <code> - Tag application-lifecycle [Câu hỏi]

136
hữu ích
12trả lời
177k xem

Chính xác phương thức Activity.finish () đang làm gì?

Tôi đang phát triển các ứng dụng Android trong một thời gian và đã theo dõi rất nhiều bài viết về vòng đời hoạt động và vòng đời của ứng dụng. Tôi biết Activity.finish()phương thức gọi một nơi nào đó trên đường đến…