IT <code> - Tag asp.net-web-api-routing [Câu hỏi]

120
hữu ích
10trả lời
154k xem

Nhiều phương thức HTTPPost trong bộ điều khiển API Web?

Tôi đang bắt đầu sử dụng dự án API Web MVC4, tôi có bộ điều khiển với nhiều HttpPostphương thức. Bộ điều khiển trông như sau: Bộ điều khiển public class VTRoutingController : ApiController { [HttpPost] public…
74
hữu ích
3trả lời
94k xem

Tham số tùy chọn trong định tuyến thuộc tính web Api?

Tôi muốn xử lý POST của Cuộc gọi API sau: /v1/location/deviceid/appid Thông số bổ sung đang đến từ Post-Body. Tất cả điều này làm việc tốt cho tôi. Bây giờ tôi sẽ mở rộng mã của mình bằng cách cho phép "deviceid" và /…