IT <code> - Tag boost [Câu hỏi]

147
hữu ích
6trả lời
36k xem

Có thông minh không khi thay thế boost :: thread và boost :: mutex bằng c ++ 11 tương đương?

Động lực: lý do tại sao tôi xem xét rằng người quản lý dự án thiên tài của tôi nghĩ rằng tăng là một sự phụ thuộc khác và nó thật kinh khủng vì "bạn phụ thuộc vào nó" (Tôi đã cố gắng giải thích chất lượng của tăng, sau đó đã…
79
hữu ích
7trả lời
156k xem

Ví dụ để sử dụng shared_ptr?

Xin chào Tôi đã hỏi một câu hỏi ngày hôm nay về Cách chèn các loại đối tượng khác nhau trong cùng một mảng vectơ và mã của tôi trong câu hỏi đó là gate* G[1000]; G[0] = new ANDgate() ; G[1] = new ORgate; //gate is a…
99
hữu ích
2trả lời
22k xem

Số ma thuật tăng :: hash_combine

Hàm boost::hash_combinemẫu nhận một tham chiếu đến một hàm băm (được gọi seed) và một đối tượng v. Theo tài liệu , nó kết hợp seedvới các hash của vbằng seed ^= hash_value(v) + 0x9e3779b9 + (seed << 6) + (seed >>…
80
hữu ích
1trả lời
58k xem

Làm thế nào boost :: chức năng và boost :: liên kết làm việc?

Tôi không thích có các hộp ma thuật nằm rải rác trên mã của mình ... chính xác thì hai lớp này hoạt động như thế nào để cho phép về cơ bản bất kỳ chức năng nào được ánh xạ tới một đối tượng hàm ngay cả khi hàm <> có một…
142
hữu ích
3trả lời
12k xem

Mục đích của một dấu thăng / băm đơn (#) trên dòng riêng của nó trong bộ tiền xử lý C / C ++ là gì?

Tôi đã xem xét mã nguồn của thư viện Boost và tôi nhận thấy rằng thường có các dấu thăng đơn mà không có bất kỳ chỉ thị tiền xử lý nào được đính kèm. Tôi đã đọc qua hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn đặc tả tiền xử lý GCC và không…
117
hữu ích
25trả lời
19k xem

Các phần được sử dụng nhiều nhất của Boost [đã đóng cửa]

Như hiện tại, câu hỏi này không phù hợp với định dạng…
36
hữu ích
1trả lời
39k xem

Làm thế nào để thêm định nghĩa của macro trong cmake?

Tôi đang sử dụng ứng dụng khách Mongodb và Boost trong ứng dụng C ++ của mình. Vì ứng dụng khách Mongodb vẫn đang sử dụng hệ thống tệp Boost cũ và ứng dụng C ++ của tôi đang sử dụng hệ thống tệp phiên bản 3 từ boost 1.47.0, chúng…
144
hữu ích
13trả lời
145k xem

Làm thế nào để xác định phiên bản Boost trên hệ thống?

Có cách nào nhanh chóng để xác định phiên bản của thư viện Boost C ++ trên hệ thống không?
70
hữu ích
4trả lời
24k xem

Làm cách nào để kết hợp các giá trị băm trong C ++ 0x?

C ++ 0x cho biết thêm hash<...>(...). Tôi không thể tìm thấy một hash_combinechức năng mặc dù, như được trình bày trong boost . Cách sạch nhất để thực hiện một cái gì đó như thế này là gì? Có lẽ, sử dụng C ++ 0x…
392
hữu ích
6trả lời
531k xem

Cách cài đặt Boost trên Ubuntu?

Tôi đang dùng Ubuntu và tôi muốn cài đặt Boost. Tôi đã thử với sudo apt-get install boost Nhưng không có gói đó. Cách tốt nhất để cài đặt Boost trên Ubuntu là gì?
80
hữu ích
1trả lời
116k xem

Cách sử dụng liên kết thúc đẩy với chức năng thành viên

Đoạn mã sau gây ra sự cố cl.exe (MS VS2005). Tôi đang cố gắng sử dụng liên kết thúc đẩy để tạo một hàm cho một cuộc gọi một phương thức của myclass: #include "stdafx.h" #include <boost/function.hpp> #include…
133
hữu ích
9trả lời
53k xem

Tài liệu tốt nhất cho Boost: asio?

Các tài liệu có sẵn trên trang web boost là ... hạn chế. Từ những gì tôi đã có thể đọc, sự đồng thuận chung là rất khó tìm được tài liệu tốt về thư viện boost :: asio. Đây đúng là tình trạng đó phải không? Nếu vậy, tại…
65
hữu ích
4trả lời
69k xem

Cách phân tích cú pháp tệp ini với Boost

Tôi có một tệp ini chứa một số giá trị mẫu như: [Section1] Value1 = 10 Value2 = a_text_string Tôi đang cố gắng tải các giá trị này và in chúng trong ứng dụng của mình bằng Boost nhưng tôi không hiểu cách thực hiện việc này…
70
hữu ích
6trả lời
66k xem

Tạo mảng JSON trong Boost bằng cách sử dụng Cây thuộc tính

Tôi đang cố gắng tạo một mảng JSON bằng cách sử dụng cây thuộc tính tăng cường. Các tài liệu cho biết: "mảng JSON được ánh xạ tới các nút Mỗi phần tử là một nút con với một cái tên rỗng.." Vì vậy, tôi muốn tạo một cây thuộc…
117
hữu ích
6trả lời
101k xem

Ví dụ cho boost shared_mutex (nhiều lần đọc / một lần ghi)?

Tôi có một ứng dụng đa luồng phải đọc một số dữ liệu thường xuyên và đôi khi dữ liệu đó được cập nhật. Ngay bây giờ mutex giữ quyền truy cập vào dữ liệu đó an toàn, nhưng nó đắt vì tôi muốn nhiều luồng có thể đọc đồng thời và chỉ…

15 30 50 mỗi trang