IT <code> - Tag c [Câu hỏi]

810
hữu ích
20trả lời
1.5m xem

Làm cách nào để xác định kích thước của mảng trong C?

Làm cách nào để xác định kích thước của mảng trong C? Đó là, số phần tử mà mảng có thể giữ?
127
hữu ích
4trả lời
54k xem

Cái gì #define _GNU_SOURCE 'ngụ ý gì?

Hôm nay tôi phải sử dụng basename()chức năng này và man 3 basename( ở đây ) đã cho tôi một số tin nhắn lạ: Ghi chú Có hai phiên bản khác nhau của basename () - phiên bản POSIX được mô tả ở trên và phiên bản GNU ,…
592
hữu ích
13trả lời
1.1m xem

Sử dụng các giá trị boolean trong C?

C không có bất kỳ loại boolean tích hợp nào. Cách tốt nhất để sử dụng chúng trong C là gì?
88
hữu ích
6trả lời
475k xem

C khởi tạo mảng char?

Tôi không chắc chắn những gì sẽ có trong mảng char sau khi khởi tạo theo các cách sau. 1. char buf[10] = ""; 2. char buf[10] = " "; 3.char buf[10] = "a"; Đối với trường hợp 2, tôi nghĩ buf[0]nên có ' ', buf[1]nên…
151
hữu ích
3trả lời
330k xem

Cảnh báo: khai báo ngầm không tương thích của hàm tích hợp 'xyz'?

Tôi nhận được một số cảnh báo khi biên dịch một vài nhị phân: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘strcpy’ warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘strlen’ warning:…
258
hữu ích
16trả lời
64k xem

Tại sao tôi gặp lỗi phân đoạn khi viết vào một chuỗi được khởi tạo với dòng chữ char char * s mà không phải là char char [s]?

Đoạn mã sau nhận lỗi seg trên dòng 2: char *str = "string"; str[0] = 'z'; // could be also written as *str = 'z' printf("%s\n", str); Trong khi điều này hoạt động hoàn toàn tốt: char str[] = "string"; str[0] =…
123
hữu ích
7trả lời
35k xem

Tại sao tự động a = 1; biên dịch trong C?

Mật mã: int main(void) { auto a=1; return 0; } được biên dịch mà không có lỗi bởi trình biên dịch MS Visual Studio 2012, khi tệp có phần mở rộng .c. Tôi đã luôn nghĩ rằng khi bạn sử dụng phần mở rộng .c, việc…
82
hữu ích
12trả lời
241k xem

Trả về chuỗi C từ một hàm?

Tôi đang cố gắng trả về một chuỗi C từ một hàm nhưng nó không hoạt động. Đây là mã của tôi. char myFunction() { return "My String"; } Trong chính tôi đang gọi nó như thế này: int main() {…
89
hữu ích
6trả lời
5.5k xem

Trình biên dịch có tạo ra mã tốt hơn cho các vòng lặp do-while so với các loại vòng lặp khác không?

Có một nhận xét trong thư viện nén zlib (được sử dụng trong dự án Chromium trong số nhiều người khác) ngụ ý rằng một vòng lặp do-while trong C tạo ra mã "tốt hơn" trên hầu hết các trình biên dịch. Đây là đoạn mã nơi nó xuất…
76
hữu ích
3trả lời
3.5k xem

Stren (s1) - strlen (s2) không bao giờ nhỏ hơn 0?

Tôi hiện đang viết một chương trình C yêu cầu so sánh thường xuyên về độ dài chuỗi vì vậy tôi đã viết hàm trợ giúp sau: int strlonger(char *s1, char *s2) { return strlen(s1) - strlen(s2) > 0; } Tôi đã nhận thấy…
77
hữu ích
5trả lời
116k xem

Làm cách nào để định dạng chuỗi bằng printf () để có độ dài bằng nhau ở đầu ra?

Tôi có hai chức năng, một chức năng tạo ra các thông điệp như Starting initialization...và một chức năng khác kiểm tra trả về mã và đầu ra "Ok", "Warning"hoặc "Error". Tuy nhiên, đầu ra được sản xuất có độ dài khác…
73
hữu ích
6trả lời
124k xem

Ánh xạ mảng 2D lên mảng 1D?

Tôi muốn biểu diễn một mảng 2D với mảng 1D. Một hàm sẽ truyền hai chỉ số (x, y) và giá trị để lưu trữ. Hai chỉ báo này sẽ đại diện cho một yếu tố duy nhất của mảng 1D và đặt nó theo đó. Tôi biết mảng 1D cần có kích thước của…
132
hữu ích
10trả lời
358k xem

Kiểm tra chuỗi con tồn tại trong một chuỗi trong C?

Tôi đang cố kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con trong C như không: char *sent = "this is my sample example"; char *word = "sample"; if (/* sentence contains word */) { /* .. */ } Cái gì để sử dụng thay…
81
hữu ích
3trả lời
55k xem

Ý nghĩa của ios_base :: sync_with_stdio (sai); cin.tie (NULL);?

Tầm quan trọng của việc bao gồm ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(NULL); trong chương trình C ++? Trong các thử nghiệm của tôi, nó tăng tốc thời gian thực hiện, nhưng có trường hợp thử nghiệm nào tôi nên lo…
69
hữu ích
4trả lời
119k xem

Lỗi LNK2005: xxx đã được xác định trong MSVCRT.lib (MSVCR100.dll) C: \ Something \ LIBCMT.lib (setlocal.obj)?

Tôi đang sử dụng thư viện DCMTK để đọc các tệp Dicom (Định dạng hình ảnh được sử dụng trong xử lý hình ảnh y tế.) Tôi gặp vấn đề trong việc biên dịch mã nguồn DCMTK này. DCMTK sử dụng một số thư viện bên ngoài bổ sung (zlib,…

15 30 50 mỗi trang