IT <code> - Tag command-line [Câu hỏi]

531
hữu ích
14trả lời
824k xem

Làm thế nào để buộc cp ghi đè mà không cần xác nhận?

Tôi đang cố gắng sử dụng cplệnh và buộc ghi đè. Tôi đã thử cp -rf /foo/* /bar, nhưng tôi vẫn được nhắc xác nhận từng ghi đè.
143
hữu ích
11trả lời
75k xem

Python không hoạt động trong dòng lệnh của git bash?

Python sẽ không chạy trong git bash (Windows). Khi tôi gõ python trong dòng lệnh, nó đưa tôi đến một dòng trống mà không nói rằng nó đã nhập python 2.7.10 giống như trong Powershell. Nó không cho tôi một thông báo lỗi, nhưng…
319
hữu ích
18trả lời
357k xem

Làm cách nào để khởi chạy trình giả lập Android từ dòng lệnh?

Tôi đang dùng Mac, đang phát triển Android từ thiết bị đầu cuối. Tôi đã tạo thành công dự án HelloWorld và bây giờ tôi đang cố gắng chạy nó từ dòng lệnh trong trình giả lập Android. Lệnh nào chạy trình giả lập cho dự án…
316
hữu ích
14trả lời
296k xem

Có cửa sổ Windows Console nào tốt hơn không? [đóng cửa]?

Tôi thấy làm việc trên dòng lệnh trong Windows bực bội, chủ yếu là do cửa sổ giao diện điều khiển bị sử dụng so với các ứng dụng đầu cuối trên linux và OS X như "rxvt", "xterm" hoặc "Terminal". Khiếu nại lớn: Không có bản…
69
hữu ích
2trả lời
80k xem

Windows tương đương với lệnh tìm Unix để tìm kiếm nhiều loại tệp?

Mặc dù có một cygwin được cài đặt trong windows cung cấp hầu hết lệnh unix, nhưng tôi vẫn tự hỏi làm thế nào để tìm kiếm nhiều kiểu tệp trong một lệnh bằng lệnh "find" của windows. I E: find . -name *.cpp -o -name *.h -o…
752
hữu ích
15trả lời
709k xem

Làm cách nào để chạy hai lệnh trong một dòng trong Windows CMD?

Tôi muốn chạy hai lệnh trong bảng điều khiển Windows CMD. Trong Linux tôi sẽ làm như thế này touch thisfile ; ls -lstrh Làm thế nào nó được thực hiện trên Windows?
425
hữu ích
25trả lời
764k xem

Làm thế nào bạn có thể tìm và thay thế văn bản trong một tệp bằng môi trường dòng lệnh Windows?

Tôi đang viết một tập lệnh tệp bó bằng môi trường dòng lệnh Windows và muốn thay đổi từng lần xuất hiện của một số văn bản trong một tệp (ví dụ: "FOO") bằng một tập tin khác (ví dụ "BAR"). Cách đơn giản nhất để làm điều đó là…
132
hữu ích
8trả lời
195k xem

Tìm tất cả các tệp có tên chứa chuỗi?

Tôi đã tìm kiếm một lệnh sẽ trả về các tệp từ thư mục hiện tại có chứa một chuỗi trong tên tệp. Tôi đã thấy locatevà findcác lệnh có thể tìm thấy các tập tin bắt đầu bằng một cái gì đó first_word*hoặc kết thúc bằng một cái gì…
147
hữu ích
4trả lời
728k xem

Lệnh liệt kê tất cả các tệp trong một thư mục cũng như các thư mục con trong windows?

Tôi đã cố gắng tìm kiếm một lệnh có thể liệt kê tất cả các tệp trong một thư mục cũng như các thư mục con bằng lệnh nhắc lệnh. Tôi đã đọc trợ giúp cho lệnh "dir" nhưng không tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm. Xin hãy giúp…
116
hữu ích
3trả lời
122k xem

Làm thế nào để nối đầu ra vào một tập tin?

Làm thế nào tôi có thể làm một cái gì đó giống như command > filecách nó gắn vào tệp, thay vì ghi đè?
81
hữu ích
14trả lời
125k xem

Làm cách nào để tôi nhận được lệnh find để in kích thước tệp với tên tệp?

Nếu tôi phát lệnh find như sau: $ find . -name *.ear Nó in ra: ./dir1/dir2/earFile1.ear ./dir1/dir2/earFile2.ear ./dir1/dir3/earFile1.ear Cái tôi muốn 'in' ra dòng lệnh là tên và kích…
145
hữu ích
10trả lời
158k xem

Làm thế nào để bạn nhập đối số dòng lệnh trong IntelliJ IDEA?

Khi tôi nhập các đối số dòng lệnh, Trong Eclipse, sử dụng với cấu hình chạy. Nhưng tôi không biết Làm cách nào để nhập các đối số dòng lệnh trong IntelliJ IDEA.
429
hữu ích
12trả lời
415k xem

Cách thực hiện: Thực thi dòng lệnh trong C #, nhận kết quả STD OUT?

Làm cách nào để tôi thực hiện chương trình dòng lệnh từ C # và lấy lại kết quả STD OUT. Cụ thể, tôi muốn thực thi DIFF trên hai tệp được chọn theo chương trình và ghi kết quả vào hộp văn bản. Vâng, tôi có thể tự mình tìm ra…
285
hữu ích
10trả lời
368k xem

Có thay thế cho con mèo trên Windows?

Tôi cần tham gia hai tệp nhị phân với một *.battập lệnh trên Windows. Làm thế nào tôi có thể đạt được điều đó?
354
hữu ích
9trả lời
514k xem

Làm cách nào để kiểm tra bản sửa đổi Subversion cụ thể từ dòng lệnh?

Tôi muốn kiểm tra một bản sửa đổi cụ thể của một thư mục trong Subversion bằng dòng lệnh. Tôi không thấy tùy chọn chỉ định số sửa đổi trong TortoiseProc.exe, TortoiseProc.exe /command:checkout <url> Làm thế…

15 30 50 mỗi trang