IT <code> - Tag c++ [Câu hỏi]

73
hữu ích
18trả lời
213k xem

Làm thế nào tôi có thể xóa giao diện điều khiển?

Như trong tiêu đề. Làm thế nào tôi có thể xóa giao diện điều khiển trong C ++?
143
hữu ích
14trả lời
46k xem

Làm thế nào để tôi gọi :: std :: make_ Shared trên một lớp chỉ có các hàm tạo được bảo vệ hoặc riêng tư?

Tôi có mã này không hoạt động, nhưng tôi nghĩ mục đích là rõ ràng: testmakeshared.cpp #include <memory> class A { public: static ::std::shared_ptr<A> create() { return…
81
hữu ích
3trả lời
55k xem

Ý nghĩa của ios_base :: sync_with_stdio (sai); cin.tie (NULL);?

Tầm quan trọng của việc bao gồm ios_base::sync_with_stdio(false); cin.tie(NULL); trong chương trình C ++? Trong các thử nghiệm của tôi, nó tăng tốc thời gian thực hiện, nhưng có trường hợp thử nghiệm nào tôi nên lo…
251
hữu ích
10trả lời
109k xem

Khi nào tôi nên sử dụng từ khóa mới trong C ++?

Tôi đã sử dụng C ++ được một thời gian ngắn và tôi đã tự hỏi về từ khóa mới . Đơn giản, tôi có nên sử dụng nó hay không? 1) Với từ khóa mới ... MyClass* myClass = new MyClass(); myClass->MyField = "Hello…
89
hữu ích
5trả lời
128k xem

LPCSTR, LPCTSTR và LPTSTR?

Sự khác biệt giữa LPCSTR, LPCTSTRvà LPTSTR? Tại sao chúng ta cần làm điều này để chuyển đổi một chuỗi thành biến LV/ _ITEMcấu trúc pszText: LV_DISPINFO dispinfo; dispinfo.item.pszText = LPTSTR((LPCTSTR)string);…
72
hữu ích
5trả lời
329k xem

Làm thế nào để đọc từng dòng hoặc toàn bộ tệp văn bản cùng một lúc?

Tôi đang trong một hướng dẫn giới thiệu các tệp (cách đọc và ghi từ \ đến tệp) Trước hết, đây không phải là bài tập về nhà, đây chỉ là sự giúp đỡ chung mà tôi đang tìm kiếm. Tôi biết cách đọc từng từ một, nhưng tôi không…
387
hữu ích
7trả lời
246k xem

Cách hiệu quả nhất để có được chỉ số của một trình vòng lặp của một std :: vector là gì?

Tôi đang lặp qua một vectơ và cần chỉ mục mà trình lặp hiện đang trỏ tới. AFAIK điều này có thể được thực hiện theo hai cách: it - vec.begin() std::distance(vec.begin(), it) Những ưu và nhược điểm của các phương…
250
hữu ích
19trả lời
77k xem

Phát hiện #incin thừa trong C / C ++?

Tôi thường thấy rằng phần tiêu đề của một tệp ngày càng lớn hơn nhưng nó không bao giờ nhỏ hơn. Trong suốt vòng đời của một lớp tệp nguồn có thể đã di chuyển và được tái cấu trúc và rất có thể có khá nhiều #includesthứ không…
142
hữu ích
14trả lời
220k xem

C ++ Chuyển đổi chuỗi (hoặc char *) thành chuỗi (hoặc wchar_t *)?

string s = "おはよう"; wstring ws = FUNCTION(s, ws); Làm thế nào tôi có thể gán nội dung của s cho ws? Tìm kiếm trên google và sử dụng một số kỹ thuật nhưng họ không thể chỉ định nội dung chính xác. Nội dung bị bóp méo.…
140
hữu ích
5trả lời
104k xem

Sự khác biệt giữa size_t và int trong C ++ là gì?

Trong một số ví dụ về C ++, tôi thấy việc sử dụng kiểu size_t trong đó tôi sẽ sử dụng một int đơn giản. Sự khác biệt là gì và tại sao size_t nên tốt hơn?
75
hữu ích
8trả lời
25k xem

Bổ trợ hoặc Plug-in hữu ích cho nhà phát triển Visual Studio gốc [đã đóng]?

Có rất nhiều Add-Ins khác nhau cho Visual Studio xem Visual Studio Gallery . Hãy chia sẻ kinh nghiệm và yêu thích của bạn. Để tạo động lực, đây là một số mục yêu thích của tôi: Xây dựng phiên bản được kiểm soát [F /…
87
hữu ích
3trả lời
6.9k xem

<Random> tạo cùng một số trong Linux, nhưng không có trong Windows?

Mã dưới đây có nghĩa là để tạo ra một danh sách năm số giả ngẫu nhiên trong khoảng [1.100]. Tôi gieo hạt default_random_enginevới time(0), trả về thời gian hệ thống trong thời gian unix . Khi tôi biên dịch và chạy chương trình…
75
hữu ích
14trả lời
27k xem

Vị trí của dấu hoa thị trong khai báo con trỏ?

Gần đây tôi đã quyết định rằng cuối cùng tôi cũng phải học C / C ++, và có một điều tôi không thực sự hiểu về con trỏ hay chính xác hơn là định nghĩa của chúng. Làm thế nào về những ví dụ này: int* test; int…
394
hữu ích
17trả lời
888k xem

Cách sử dụng hằng số PI trong C ++?

Tôi muốn sử dụng các hàm PI và lượng giác trong một số chương trình C ++. Tôi nhận được các hàm lượng giác với include <math.h>. Tuy nhiên, dường như không có định nghĩa cho PI trong tệp tiêu đề này. Làm thế nào tôi…
422
hữu ích
10trả lời
614k xem

Làm cách nào để xóa phần tử khỏi std :: vector <> theo chỉ mục?

Tôi có một std :: vector <int> và tôi muốn xóa phần tử thứ n. Làm thế nào để làm điều đó? std::vector<int> vec; vec.push_back(6); vec.push_back(-17); vec.push_back(12); vec.erase(???);

15 30 50 mỗi trang