IT <code> - Tag csv [Câu hỏi]

86
hữu ích
16trả lời
101k xem

Lỗi CSV Python: dòng chứa byte NULL?

Tôi đang làm việc với một số tệp CSV, với mã sau: reader = csv.reader(open(filepath, "rU")) try: for row in reader: print 'Row read successfully!', row except csv.Error, e: sys.exit('file %s, line %d:…
83
hữu ích
11trả lời
178k xem

Tải tệp CSV bằng Spark?

Tôi mới biết về Spark và tôi đang cố đọc dữ liệu CSV từ một tệp có Spark. Đây là những gì tôi đang làm: sc.textFile('file.csv') .map(lambda line: (line.split(',')[0], line.split(',')[1])) .collect() Tôi hy vọng…
155
hữu ích
8trả lời
247k xem

Làm cách nào để nhập nhiều tệp .csv cùng một lúc?

Giả sử chúng ta có một thư mục chứa nhiều tệp data.csv, mỗi tệp chứa cùng một số biến nhưng mỗi biến từ các thời điểm khác nhau. Có cách nào trong R để nhập tất cả chúng đồng thời thay vì phải nhập tất cả chúng riêng lẻ…
78
hữu ích
4trả lời
39k xem

Làm cách nào để * thực sự * đọc dữ liệu CSV trong TensorFlow?

Tôi còn khá mới mẻ với thế giới của TensorFlow và khá bối rối khi bạn thực sự đọc dữ liệu CSV vào một ví dụ / nhãn căng có thể sử dụng được trong TensorFlow. Ví dụ từ hướng dẫn của TensorFlow về đọc dữ liệu CSV khá phân mảnh…
79
hữu ích
5trả lời
109k xem

Làm cách nào để lấy số lượng cột từ Bộ kết quả JDBC?

Tôi đang sử dụng CsvJdbc (nó là trình điều khiển JDBC cho các tệp csv) để truy cập tệp csv. Tôi không biết tệp csv chứa bao nhiêu cột. Làm thế nào tôi có thể nhận được số lượng cột? Có bất kỳ chức năng JDBC cho điều này? Tôi…
68
hữu ích
7trả lời
188k xem

Viết từ điển vào tệp csv với một dòng cho mỗi 'key: value'?

Tôi đã có một từ điển: mydict = {key1: value_a, key2: value_b, key3: value_c} Tôi muốn ghi dữ liệu vào tệp dict.csv, theo kiểu này: key1: value_a key2: value_b key3: value_c Tôi đã viết: import csv f =…
71
hữu ích
5trả lời
20k xem

Có cách nào để sử dụng read.csv để đọc từ một giá trị chuỗi thay vì một tệp trong R không?

Tôi đang viết một gói R trong đó mã R nói chuyện với một ứng dụng Java. Ứng dụng Java xuất ra một chuỗi định dạng CSV và tôi muốn mã R có thể đọc trực tiếp chuỗi đó và chuyển đổi nó thành data.frame.
152
hữu ích
9trả lời
615k xem

Nhập tệp CSV vào SQL Server?

Tôi đang tìm kiếm trợ giúp để nhập .csvtệp vào SQL Server bằng cách sử dụng BULK INSERTvà tôi có một số câu hỏi cơ bản. Các vấn đề: Dữ liệu tệp CSV có thể có ,(dấu phẩy) ở giữa (Ví dụ: mô tả), vậy làm cách nào để…
136
hữu ích
20trả lời
331k xem

Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi JSON sang CSV?

Tôi có một tệp JSON mà tôi muốn chuyển đổi thành tệp CSV. Làm thế nào tôi có thể làm điều này với Python? Tôi đã thử: import json import csv f = open('data.json') data = json.load(f) f.close() f =…
83
hữu ích
10trả lời
115k xem

Nhập tệp CSV vào bảng cơ sở dữ liệu sqlite3 bằng Python?

Tôi có một tệp CSV và tôi muốn nhập hàng loạt tệp này vào cơ sở dữ liệu sqlite3 của mình bằng Python. lệnh là ".import .....". nhưng có vẻ như nó không thể hoạt động như thế này Bất cứ ai có thể cho tôi một ví dụ về cách làm…
88
hữu ích
12trả lời
219k xem

Chuyển đổi XLS sang CSV trên dòng lệnh?

Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi tệp XLS thành tệp CSV trên dòng lệnh windows. Máy đã cài đặt Microsoft Office 2000. Tôi sẵn sàng cài đặt OpenOffice nếu không thể sử dụng Microsoft Office.
518
hữu ích
12trả lời
672k xem

Làm cách nào để nhập dữ liệu tệp CSV vào bảng PostgreSQL?

Làm cách nào tôi có thể viết một quy trình được lưu trữ để nhập dữ liệu từ tệp CSV và điền vào bảng?
72
hữu ích
4trả lời
87k xem

Làm cách nào để tải tệp tsv vào Khung dữ liệu Pandas?

Tôi mới biết về trăn và gấu trúc. Tôi đang cố gắng để có được một tsvtập tin được tải vào một con gấu trúc DataFrame. Đây là những gì tôi đang cố gắng và lỗi tôi nhận được: >>> df1 =…
553
hữu ích
36trả lời
712k xem

Excel sang CSV với mã hóa UTF8?

Tôi có một tệp Excel có một số ký tự tiếng Tây Ban Nha (dấu ngã, v.v.) mà tôi cần chuyển đổi thành tệp CSV để sử dụng làm tệp nhập. Tuy nhiên, khi tôi thực hiện Save As CSV, nó sẽ xử lý các ký tự tiếng Tây Ban Nha "đặc biệt"…
156
hữu ích
11trả lời
236k xem

Có cách nào để đưa dấu phẩy vào các cột CSV mà không phá vỡ định dạng không?

Tôi đã có một CSV hai cột với tên và số. Tên của một số người sử dụng dấu phẩy, ví dụ Joe Blow, CFA.Dấu phẩy này phá vỡ định dạng CSV, vì nó được hiểu là một cột mới. Tôi đã đọc và đơn thuốc phổ biến nhất dường như đang…

15 30 50 mỗi trang