IT <code> - Tag dapper [Câu hỏi]

72
hữu ích
7trả lời
47k xem

Multi-Mapper để tạo phân cấp đối tượng?

Tôi đã chơi xung quanh vấn đề này một chút, vì có vẻ như nó giống như ví dụ về bài đăng / người dùng được ghi lại , nhưng nó hơi khác và không hiệu quả với tôi. Giả sử thiết lập đơn giản hóa sau (một số liên lạc có nhiều số…
156
hữu ích
6trả lời
161k xem

Thực hiện chèn và cập nhật với Dapper?

Tôi quan tâm đến việc sử dụng Dapper - nhưng từ những gì tôi có thể nói thì nó chỉ hỗ trợ Truy vấn và Thực thi. Tôi không thấy rằng Dapper bao gồm một cách Chèn và Cập nhật các đối tượng. Cho rằng dự án của chúng tôi (hầu…
189
hữu ích
9trả lời
116k xem

Làm cách nào để thực hiện chèn và trả lại danh tính đã chèn bằng Dapper?

Làm cách nào để thực hiện chèn vào cơ sở dữ liệu và trả lại danh tính đã chèn bằng Dapper? Tôi đã thử một cái gì đó như thế này: string sql = "DECLARE @ID int; " + "INSERT INTO [MyTable] ([Stuff]) VALUES…
70
hữu ích
3trả lời
33k xem

Cách tạo đối số cho truy vấn Dapper một cách linh hoạt?

Tôi có một từ điển các giá trị Ví dụ "Tên": "Alex" Có cách nào để chuyển cái này cho Dapper làm đối số cho một truy vấn không? Dưới đây là một ví dụ cho thấy những gì tôi muốn làm. IDictionary<string, string>…
260
hữu ích
9trả lời
123k xem

CHỌN * TỪ X Ở ĐÂU id IN (…) với Dapper ORM

Cách tốt nhất để viết truy vấn với mệnh đề IN bằng cách sử dụng Dapper ORM khi danh sách các giá trị cho mệnh đề IN đến từ logic nghiệp vụ là gì? Ví dụ, giả sử tôi có một truy vấn: SELECT * FROM SomeTable WHERE id IN…
74
hữu ích
3trả lời
19k xem

Dapper có hỗ trợ các tham số có giá trị bảng SQL 2008 không?

Có ai biết nếu có thể chuyển dữ liệu tham số có giá trị bảng cho một thủ tục được lưu trữ với Dapper không?
70
hữu ích
3trả lời
46k xem

Dapper.NET và Proc được lưu trữ với nhiều bộ kết quả?

Có cách nào để sử dụng Dapper.NET với các procs được lưu trữ trả về nhiều tập kết quả không? Trong trường hợp của tôi, tập kết quả đầu tiên là một hàng đơn với một cột duy nhất; nếu 0đó là cuộc gọi thành công và tập kết quả…
137
hữu ích
15trả lời
86k xem

Tên cột ánh xạ thủ công với các thuộc tính lớp?

Tôi chưa quen với Dapper Micro ORM. Cho đến nay tôi có thể sử dụng nó cho những thứ đơn giản liên quan đến ORM nhưng tôi không thể ánh xạ tên cột cơ sở dữ liệu với các thuộc tính lớp. Ví dụ: Tôi có bảng cơ sở dữ liệu như…
71
hữu ích
7trả lời
48k xem

Làm thế nào để ánh xạ tới một đối tượng Từ điển từ kết quả cơ sở dữ liệu bằng Dapper Dot Net?

Nếu tôi có một truy vấn đơn giản, chẳng hạn như: string sql = "SELECT UniqueString, ID FROM Table"; và tôi muốn ánh xạ nó tới một đối tượng từ điển chẳng hạn như: Dictionary<string, int> myDictionary = new…
34
hữu ích
1trả lời
30k xem

Chèn bộ sưu tập IEnumerable <T> có lỗi Dapper với “lớp không được Dapper hỗ trợ”.

Đúng, có những câu hỏi ở đây và ở đây về cách chèn bản ghi bằng dapper-dot-net. Tuy nhiên, các câu trả lời, mặc dù đầy đủ thông tin, dường như không chỉ cho tôi đi đúng hướng. Đây là tình huống: di chuyển dữ liệu từ SqlServer sang…
89
hữu ích
5trả lời
56k xem

Sử dụng chính xác Đa luồng trong Dapper?

Tôi đang cố gắng sử dụng tính năng Đa luồng của dapper để trả về danh sách ProductItems và các Khách hàng được liên kết. [Table("Product")] public class ProductItem { public decimal ProductID { get; set; }…
147
hữu ích
7trả lời
72k xem

Làm cách nào để thực hiện chèn và trả lại danh tính được chèn bằng Dapper?

Làm cách nào để thực hiện thao tác chèn vào cơ sở dữ liệu và trả lại danh tính được chèn bằng Dapper? Tôi đã thử một cái gì đó như thế này: string sql = "DECLARE @ID int; " + "INSERT INTO [MyTable]…