IT <code> - Tag date-arithmetic [Câu hỏi]

71
hữu ích
16trả lời
702k xem

Tính toán sự khác biệt giữa 2 ngày / lần trong Oracle SQL?

Tôi có một bảng như sau: Filename - varchar Creation Date - Date format dd/mm/yyyy hh24:mi:ss Oldest cdr date - Date format dd/mm/yyyy hh24:mi:ss Làm cách nào tôi có thể tính được sự khác biệt về số phút và giây (và có…
121
hữu ích
9trả lời
412k xem

Tính ngày giữa hai ngày với Java [trùng lặp]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Tính toán sự khác biệt giữa hai trường hợp ngày Java 45 câu trả lời Tôi…
115
hữu ích
11trả lời
209k xem

Làm cách nào tôi có thể thực hiện số học thời gian / giờ trong Bảng tính Google?

Làm cách nào để thực hiện số học thời gian / giờ trong bảng tính Google? Tôi có một giá trị là thời gian (ví dụ: 36:00:00) và tôi muốn chia nó cho một thời điểm khác (ví dụ: 3:00:00) và nhận được 12. Nếu tôi chỉ chia cho…
242
hữu ích
13trả lời
333k xem

Làm cách nào để tìm chênh lệch thời gian giữa hai đối tượng datetime trong python?

Làm thế nào để tôi biết sự khác biệt thời gian tính bằng phút giữa hai datetimeđối tượng?