IT <code> - Tag dom-events [Câu hỏi]

260
hữu ích
9trả lời
73k xem

Không thể hiểu tham số useCapture trong addEventListener?

Tôi đã đọc bài viết tại https://developer.mozilla.org/en/DOM/element.addEventListener nhưng không thể hiểu useCapturethuộc tính. Định nghĩa là: Nếu đúng, useCapture chỉ ra rằng người dùng muốn bắt đầu chụp. Sau khi bắt…
137
hữu ích
7trả lời
362k xem

Làm thế nào để có được vị trí thanh cuộn với Javascript?

Tôi đang cố gắng phát hiện vị trí của thanh cuộn của trình duyệt bằng JavaScript để quyết định vị trí của trang hiện tại. Tôi đoán là tôi phải phát hiện ngón tay cái trên đường đua ở đâu, và sau đó chiều cao của ngón tay cái…
157
hữu ích
6trả lời
94k xem

Jquery mouseenter () vs mouseover ()?

Vì vậy, sau khi đọc một câu hỏi được trả lời gần đây, tôi không rõ liệu tôi có thực sự hiểu sự khác biệt giữa mouseenter()và mouseover(). Các bài viết nhà nước Di chuột lên trên(): Sẽ kích hoạt khi vào một phần tử và…