IT <code> - Tag dynamic-linking [Câu hỏi]

406
hữu ích
18trả lời
218k xem

Khi nào nên sử dụng thư viện động so với tĩnh?

Khi tạo thư viện lớp trong C ++, bạn có thể chọn giữa thư viện động ( .dll, .so) và tĩnh ( .lib, .a). Sự khác biệt giữa chúng là gì và khi nào thì phù hợp để sử dụng?
368
hữu ích
14trả lời
206k xem

Liên kết tĩnh và liên kết động?

Có bất kỳ lý do hiệu suất hấp dẫn để chọn liên kết tĩnh trên liên kết động hoặc ngược lại trong các tình huống nhất định? Tôi đã nghe hoặc đọc những điều sau đây, nhưng tôi không biết đủ về chủ đề để chứng minh tính chính xác…
137
hữu ích
4trả lời
33k xem

Chức năng gọi đi từ C?

Tôi đang cố gắng tạo một đối tượng tĩnh được viết trong giao diện Chuyển đến với một chương trình C (giả sử, một mô-đun hạt nhân hoặc một cái gì đó). Tôi đã tìm thấy tài liệu về cách gọi các hàm C từ Go, nhưng tôi không tìm…