IT <code> - Tag echo [Câu hỏi]

1356
hữu ích
23trả lời
784k xem

Cách thay đổi màu đầu ra của echo trong Linux?

Tôi đang cố gắng in một văn bản trong thiết bị đầu cuối bằng cách sử dụng lệnh echo. Tôi muốn in văn bản màu đỏ. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó?
222
hữu ích
5trả lời
193k xem

Echo và print khác nhau như thế nào trong PHP? [bản sao]

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây :…
128
hữu ích
13trả lời
653k xem

Làm cách nào để lặp lại HTML trong PHP?

Tôi muốn xuất HTML có điều kiện để tạo một trang, vậy cách dễ nhất để lặp lại các đoạn mã đa dòng của HTML trong PHP 4+ là gì? Tôi có cần sử dụng khung mẫu như Smarty không? echo '<html>', "\n"; // I'm sure there's a…
168
hữu ích
4trả lời
10k xem

Tại sao 1… 1 đánh giá thành 10.1? [bản sao]

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây :…
184
hữu ích
2trả lời
14k xem

Tham khảo: So sánh bản in và tiếng vang của PHP

Sự khác biệt giữa PHP's printvà echo? Stack Overflow có nhiều câu hỏi về việc sử dụng PHP printvà echotừ khóa. Mục đích của bài viết này là để cung cấp một kinh điển tham khảo câu hỏi và câu trả lời về của PHP printvà…
75
hữu ích
2trả lời
129k xem

Cách sử dụng lệnh shell trong Makefile?

Tôi đang cố gắng sử dụng kết quả của lscác lệnh khác (ví dụ: echo, rsync): all: <Building, creating some .tgz files - removed for clarity> FILES = $(shell ls) echo $(FILES) Nhưng tôi nhận…
258
hữu ích
6trả lời
286k xem

Làm thế nào để triệt tiêu tất cả đầu ra từ một lệnh bằng Bash?

Tôi có một tập lệnh bash chạy một chương trình với các tham số. Chương trình đó đưa ra một số trạng thái (làm điều này, làm điều đó ...). Không có lựa chọn cho chương trình này là yên tĩnh. Làm thế nào tôi có thể ngăn tập lệnh…
279
hữu ích
6trả lời
312k xem

Chuỗi nhiều dòng có thêm không gian (thụt lề bảo quản)?

Tôi muốn viết một số văn bản được xác định trước vào một tệp với nội dung sau: text="this is line one\n this is line two\n this is line three" echo -e $text > filename Tôi đang mong đợi một cái gì đó như thế…
243
hữu ích
10trả lời
359k xem

Echo các ký tự tab trong tập lệnh bash?

Làm cách nào để lặp lại một hoặc nhiều ký tự tab bằng cách sử dụng tập lệnh bash? Khi tôi chạy mã này res=' 'x # res = "\t\tx" echo '['$res']' # expect [\t\tx] Tôi hiểu rồi res=[ x] # that is [<space>x]…
1877
hữu ích
16trả lời
1.6m xem

Echo dòng mới trong Bash in chữ \ n?

Trong Bash, đã thử điều này: echo -e "hello\nworld" Nhưng nó không in một dòng mới, chỉ \n. Làm thế nào tôi có thể làm cho nó in dòng mới? Tôi đang sử dụng Ubuntu 11.04.
77
hữu ích
6trả lời
32k xem

Bash: chỉ định các biến môi trường cho echo trên dòng lệnh?

Hãy xem xét đoạn trích này: $ SOMEVAR=AAA $ echo zzz $SOMEVAR zzz zzz AAA zzz Ở đây tôi đã thiết $SOMEVARđể AAAtrên dòng đầu tiên - và khi tôi echo nó trên dòng thứ hai, tôi nhận được AAAnội dung như mong…
72
hữu ích
5trả lời
59k xem

Tại sao mèo sudo cho phép từ chối nhưng sudo vim hoạt động tốt?

Tôi đang cố gắng tự động hóa việc bổ sung nguồn lưu trữ trong tệp pacman.conf của vòm nhưng sử dụng echolệnh trong tập lệnh shell của tôi. Tuy nhiên, nó thất bại như thế này: - sudo echo "[archlinuxfr]" >>…