IT <code> - Tag embarrassingly-parallel [Câu hỏi]

78
hữu ích
5trả lời
17k xem

Giải quyết các vấn đề song song rõ ràng bằng cách sử dụng đa xử lý Python?

Làm thế nào để một người sử dụng đa xử lý để giải quyết các vấn đề song song đáng xấu hổ ? Các vấn đề song song rõ ràng thường bao gồm ba phần cơ bản: Đọc dữ liệu đầu vào (từ tệp, cơ sở dữ liệu, kết nối tcp,…