IT <code> - Tag excel [Câu hỏi]

70
hữu ích
11trả lời
82k xem

Để lại dấu ngoặc kép khi sao chép từ ô?

Vấn đề : Khi sao chép một ô từ Excel bên ngoài chương trình, dấu ngoặc kép sẽ tự động được thêm vào. Chi tiết : Tôi đang sử dụng Excel 2007 trên máy Windows 7. Nếu tôi có một ô có công thức sau:…
68
hữu ích
7trả lời
160k xem

Sự khác biệt giữa mờ và thiết lập trong vba là gì?

Xin thứ lỗi cho tôi là một người mới trong VBA. Đôi khi tôi sử dụng Dim r as Range r = Range("A1") Những lần khác tôi sử dụng Set r = Range("A1") Sự khác biệt là gì? Và khi nào tôi nên sử dụng cái gì?…
336
hữu ích
32trả lời
735k xem

Nhà cung cấp 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' chưa được đăng ký trên máy cục bộ?

Tôi đang cố gắng lấy dữ liệu từ một tệp Excel trong một sự kiện nhấn nút. Chuỗi kết nối của tôi là: string connString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\\source\\SiteCore65\\Individual-Data.xls;Extended…
154
hữu ích
9trả lời
175k xem

Lưu kết quả với các tiêu đề trong Sql Server Management Studio?

Tôi đang sử dụng SQL Server Management Studio. Tôi muốn lưu kết quả của một truy vấn vào một tệp excel. Tôi chọn "lưu dưới dạng" và sau đó lưu vào tệp CSV mà tôi có thể mở trong excel. Tất cả đều tốt ngoại trừ tôi…
73
hữu ích
8trả lời
401k xem

Kiểm tra nếu tệp tồn tại bằng VBA?

Sub test() thesentence = InputBox("Type the filename with full extension", "Raw Data File") Range("A1").Value = thesentence If Dir("thesentence") <> "" Then MsgBox "File exists." Else MsgBox "File…
116
hữu ích
8trả lời
887k xem

Làm cách nào để khai báo một biến toàn cục trong VBA?

Tôi đã viết đoạn mã sau: Function find_results_idle() Public iRaw As Integer Public iColumn As Integer iRaw = 1 iColumn = 1 Và tôi nhận được thông báo lỗi: "thuộc tính không hợp lệ trong Sub…
1696
hữu ích
42trả lời
986k xem

Làm cách nào để tạo tệp Excel (.XLS và .XLSX) trong C # mà không cần cài đặt Ms Office? [đóng cửa]?

Làm cách nào tôi có thể tạo Bảng tính Excel bằng C # mà không yêu cầu cài đặt Excel trên máy đang chạy mã?
156
hữu ích
19trả lời
662k xem

Cách đọc và ghi tệp excel?

Tôi muốn đọc và viết một tệp Excel từ Java với 3 cột và N hàng, in một chuỗi trong mỗi ô. Bất cứ ai có thể cho tôi đoạn mã đơn giản cho việc này? Tôi có cần sử dụng bất kỳ lib bên ngoài nào không hoặc Java có hỗ trợ tích hợp…
464
hữu ích
34trả lời
428k xem

Ngăn Excel tự động chuyển đổi các giá trị văn bản nhất định thành ngày?

Có ai tình cờ biết nếu có mã thông báo tôi có thể thêm vào csv của mình cho một trường nhất định để Excel không thử chuyển đổi nó thành ngày không? Tôi đang cố gắng viết tệp .csv từ ứng dụng của mình và một trong những giá…
118
hữu ích
8trả lời
363k xem

Chuyển đổi ngày thành chuỗi Excel?

Trong một ô trong bảng Excel tôi có giá trị Ngày như: 01/01/2010 14:30:00 Tôi muốn chuyển đổi Ngày đó thành Văn bản và cũng muốn Văn bản trông giống hệt Ngày. Vì vậy, giá trị Ngày 01/01/2010 14:30:00sẽ giống như…
426
hữu ích
21trả lời
981k xem

Có cách nào để bẻ khóa mật khẩu trên Dự án VBA Excel không?

Tôi đã được yêu cầu cập nhật một số macro Excel 2003, nhưng các dự án VBA được bảo vệ bằng mật khẩu và dường như thiếu tài liệu ... không ai biết mật khẩu. Có cách nào để xóa hoặc bẻ khóa mật khẩu trên một dự án VBA…
128
hữu ích
17trả lời
834k xem

Bảng Pivot đơn giản để đếm các giá trị duy nhất?

Đây có vẻ như là một Bảng Pivot đơn giản để tìm hiểu. Tôi muốn thực hiện một số giá trị duy nhất cho một giá trị cụ thể mà tôi đang nhóm. Chẳng hạn, tôi có cái này: ABC 123 ABC 123 ABC 123 DEF 456 DEF…
88
hữu ích
3trả lời
119k xem

API tốt hơn để đọc các trang tính Excel trong java - JXL hoặc Apache POI [đã đóng]?

Cái nào trong số 2 API đơn giản hơn để đọc / ghi / chỉnh sửa bảng excel? Các API này không hỗ trợ tiện ích mở rộng CSV? Sử dụng JXL cho file.xls và file.xlsx, tôi nhận được một ngoại lệ như: jxl.read.biff.BiffException:…
279
hữu ích
11trả lời
494k xem

Làm cách nào để tạo chuỗi chứa dấu ngoặc kép trong công thức Excel?

Làm cách nào tôi có thể xây dựng chuỗi sau trong công thức Excel: Maurice "Tên lửa" Richard Nếu tôi đang sử dụng dấu ngoặc đơn, thì đó là chuyện nhỏ = "Maurice 'The Rocket' Richard"nhưng còn dấu ngoặc kép thì…
121
hữu ích
6trả lời
916k xem

Xóa các khoảng trắng ở đầu hoặc cuối trong toàn bộ cột dữ liệu?

Làm cách nào để xóa khoảng trắng ở đầu hoặc cuối của tất cả các ô trong toàn bộ cột? Hộp thoại thông thường Find and Replace(aka Ctrl+ H) của bảng tính không giải quyết được vấn đề.

15 30 50 mỗi trang