IT <code> - Tag excel-vba [Câu hỏi]

116
hữu ích
8trả lời
887k xem

Làm cách nào để khai báo một biến toàn cục trong VBA?

Tôi đã viết đoạn mã sau: Function find_results_idle() Public iRaw As Integer Public iColumn As Integer iRaw = 1 iColumn = 1 Và tôi nhận được thông báo lỗi: "thuộc tính không hợp lệ trong Sub…
68
hữu ích
7trả lời
160k xem

Sự khác biệt giữa mờ và thiết lập trong vba là gì?

Xin thứ lỗi cho tôi là một người mới trong VBA. Đôi khi tôi sử dụng Dim r as Range r = Range("A1") Những lần khác tôi sử dụng Set r = Range("A1") Sự khác biệt là gì? Và khi nào tôi nên sử dụng cái gì?…
143
hữu ích
8trả lời
804k xem

Làm cách nào để tôi chuyển đổi một số nguyên thành một chuỗi trong VBA Excel?

Làm cách nào để chuyển đổi giá trị số nguyên "45" thành giá trị chuỗi "45" trong VBA Excel?
152
hữu ích
11trả lời
101k xem

Lỗi khi tìm ô được sử dụng lần cuối trong VBA?

Khi tôi muốn tìm giá trị ô được sử dụng cuối cùng, tôi sử dụng: Dim LastRow As Long LastRow = Range("E4:E48").End(xlDown).Row Debug.Print LastRow Tôi nhận được đầu ra sai khi tôi đặt một phần tử vào một ô. Nhưng…
90
hữu ích
6trả lời
253k xem

Làm thế nào để chặn cảnh báo Liên kết cập nhật?

Tôi đang cố gắng viết một tập lệnh mở nhiều tệp Excel. Tôi tiếp tục nhận được lời nhắc: This workbook contains links to other data sources. Tôi muốn giữ thông báo này xuất hiện, để tập lệnh của tôi có thể tự động đi qua…
86
hữu ích
5trả lời
184k xem

Làm cách nào để thêm tab Ribbon tùy chỉnh bằng VBA?

Tôi đang tìm cách để thêm một tab tùy chỉnh trong ruy-băng Excel sẽ mang theo một vài nút. Tôi đã tình cờ tìm thấy một số tài nguyên giải quyết nó thông qua Google nhưng tất cả đều trông tinh ranh và phức tạp đến mức khó…
84
hữu ích
4trả lời
445k xem

Tự động thực thi macro Excel khi thay đổi ô?

Làm cách nào tôi có thể tự động thực thi macro Excel mỗi khi giá trị trong một ô cụ thể thay đổi? Ngay bây giờ, mã làm việc của tôi là: Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target,…
73
hữu ích
8trả lời
401k xem

Kiểm tra nếu tệp tồn tại bằng VBA?

Sub test() thesentence = InputBox("Type the filename with full extension", "Raw Data File") Range("A1").Value = thesentence If Dir("thesentence") <> "" Then MsgBox "File exists." Else MsgBox "File…
126
hữu ích
10trả lời
123k xem

Ứng dụng Excel VBA dừng tự phát với thông báo Việc thực thi mã Mã đã bị tạm dừng?

Từ những gì tôi có thể thấy trên web, đây là một khiếu nại khá phổ biến, nhưng câu trả lời dường như hiếm hơn. Vấn đề là đây: Chúng tôi có một số ứng dụng VBA Excel hoạt động hoàn hảo trên một số máy của người dùng. Tuy…
121
hữu ích
27trả lời
355k xem

Chức năng chuyển đổi số cột thành chữ?

Có ai có hàm VBA Excel có thể trả về (các) chữ cái cột từ một số không? Ví dụ, nhập 100 sẽ trở lại CV.
124
hữu ích
3trả lời
524k xem

Làm thế nào để có được đường dẫn của bảng tính hiện tại trong VBA?

Tôi đã viết một macro như là một add = in . Và tôi cần lấy đường dẫn của bảng tính hiện tại mà nó đang được thực thi. Làm thế nào để tôi làm điều này? Làm thế nào để tôi có được đường dẫn tập tin (chỉ thư mục)?…
76
hữu ích
9trả lời
478k xem

Làm mới tất cả các bảng trụ trong sổ làm việc excel của tôi bằng macro?

Tôi có một bảng tính với 20 bảng trụ khác nhau. Có cách nào dễ dàng để tìm tất cả các bảng trụ và làm mới chúng trong VBA không?
76
hữu ích
4trả lời
189k xem

Cách thêm tài liệu tham khảo theo chương trình?

Tôi đã viết một chương trình chạy và nhắn tin Skype với thông tin khi kết thúc. Tôi cần thêm một tài liệu tham khảo Skype4COM.dllđể gửi tin nhắn qua Skype. Chúng tôi có hàng tá máy tính trên mạng và máy chủ tệp chia sẻ (trong…
474
hữu ích
6trả lời
702k xem

Cách sử dụng Biểu thức chính quy (Regex) trong Microsoft Excel cả trong ô và vòng lặp?

Làm cách nào tôi có thể sử dụng các biểu thức thông thường trong Excel và tận dụng lưới mạnh mẽ của Excel như thiết lập để thao tác dữ liệu? Hàm trong ô để trả về mẫu phù hợp hoặc giá trị thay thế trong chuỗi. Sub để lặp…
85
hữu ích
4trả lời
367k xem

Tương đương với những gì!?

Vấn đề là !=nó không hoạt động như một chức năng trong excel vba. Tôi muốn có thể sử dụng If strTest != "" Then thay vì If strTest = "" Then Có cách tiếp cận nào khác để làm điều này bên cạnh !=? Chức năng của tôi…

15 30 50 mỗi trang