IT <code> - Tag file [Câu hỏi]

122
hữu ích
9trả lời
197k xem

Sử dụng Server.MapPath trong các lớp C # bên ngoài trong ASP.NET?

Tôi đang cố gắng để có được đường dẫn tuyệt đối của một số tệp nhất định trong lớp C #. Server.MapPathTất nhiên là hoạt động tốt đối với ASPX và các trang phía sau mã của chúng, nhưng điều đó không tồn tại trong tệp lớp khác.…
1777
hữu ích
14trả lời
1.4m xem

Làm cách nào để sao chép tệp trong Python?

Làm cách nào để sao chép tệp trong Python? Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì dưới os.
67
hữu ích
12trả lời
87k xem

Làm cách nào để giới hạn số lượng tệp dropzone.js được tải lên?

Tùy thuộc vào trường hợp sử dụng, làm cách nào để hạn chế số lượng tệp mà dropzone.js sẽ cho phép? Ví dụ: tôi có thể chỉ cần cho phép tải lên 1, 2 hoặc 4 tệp. Không phải vậy uploadMultiple. Thật không may,…
254
hữu ích
22trả lời
182k xem

Làm cách nào để xây dựng một đường dẫn tương đối trong Java từ hai đường dẫn tuyệt đối (hoặc URL)?

Cho hai đường dẫn tuyệt đối, vd /var/data/stuff/xyz.dat /var/data Làm thế nào người ta có thể tạo một đường dẫn tương đối sử dụng đường dẫn thứ hai làm cơ sở của nó? Trong ví dụ trên, kết quả sẽ là:./stuff/xyz.dat…
70
hữu ích
7trả lời
107k xem

Di chuyển / Sao chép các hoạt động tệp trong Java?

Có thư viện Java tiêu chuẩn nào xử lý các hoạt động tệp phổ biến như di chuyển / sao chép tệp / thư mục không?
541
hữu ích
15trả lời
448k xem

Đổi tên một tệp trong C #?

Làm cách nào để đổi tên tệp bằng C #?
617
hữu ích
21trả lời
1.0m xem

Làm cách nào để lưu Chuỗi vào tệp văn bản bằng Java?

Trong Java, tôi có văn bản từ một trường văn bản trong một biến Chuỗi gọi là "văn bản". Làm cách nào để lưu nội dung của biến "văn bản" vào một tệp?
131
hữu ích
13trả lời
152k xem

Làm thế nào để so sánh các tệp nhị phân để kiểm tra nếu chúng giống nhau?

Cách dễ nhất (sử dụng công cụ đồ họa hoặc dòng lệnh trên Ubuntu Linux) để biết liệu hai tệp nhị phân có giống nhau hay không (ngoại trừ dấu thời gian)? Tôi không cần phải thực sự trích xuất sự khác biệt. Tôi chỉ cần biết liệu…
84
hữu ích
3trả lời
35k xem

Tối đa tệp trên mỗi thư mục trong S3?

Nếu tôi có một triệu hình ảnh, tốt hơn là lưu trữ chúng trong một số phân cấp thư mục / thư mục con hoặc chỉ cần đổ tất cả chúng thẳng vào một cái xô (không có bất kỳ thư mục nào)? Việc đổ tất cả các hình ảnh vào một nhóm…
111
hữu ích
12trả lời
114k xem

Làm cách nào để có được tất cả các thư mục con ngay lập tức trong Python?

Tôi đang cố gắng viết một tập lệnh Python đơn giản sẽ sao chép index.tpl sang index.html trong tất cả các thư mục con (với một vài ngoại lệ). Tôi đang bị sa lầy bằng cách cố gắng để có được danh sách các thư mục con.…
68
hữu ích
5trả lời
99k xem

Làm thế nào tôi có thể xóa nội dung của một tập tin?

Tôi cần xóa nội dung của một tệp cụ thể mỗi khi ứng dụng khởi động. Tôi phải làm nó như thế nào?
71
hữu ích
11trả lời
108k xem

Lấy tên thư mục từ tên tệp?

Tôi có một tên tệp (C: \ thư mục \ foo.txt) và tôi cần truy xuất tên thư mục (thư mục C: \) trong C ++ không được quản lý. Trong C # tôi sẽ làm một cái gì đó như thế này: string folder = new…
127
hữu ích
14trả lời
114k xem

Làm thế nào để bạn xác định kích thước của một tập tin trong C?

Làm thế nào tôi có thể tìm ra kích thước của một tập tin, tính bằng byte? #include <stdio.h> unsigned int fsize(char* file){ //what goes here? }
430
hữu ích
32trả lời
961k xem

Làm cách nào để tạo một tệp trống tại dòng lệnh trong Windows?

Làm cách nào để tạo một tệp trống tại dòng lệnh DOS / Windows? Tôi đã thử: copy nul > file.txt nhưng nó luôn hiển thị rằng một tập tin đã được sao chép. Có phương pháp nào khác trong cmd tiêu chuẩn…
132
hữu ích
7trả lời
233k xem

Làm cách nào để sao chép một tập tin từ thư mục này sang thư mục khác bằng PHP?

Nói rằng tôi đã có một tập tin test.phptrong foothư mục cũng như bar. Làm thế nào tôi có thể thay thế bar/test.phpbằng foo/test.phpcách sử dụng PHP? Tôi đang dùng Windows XP, một giải pháp đa nền tảng sẽ rất tuyệt nhưng được…

15 30 50 mỗi trang