IT <code> - Tag initialization-block [Câu hỏi]

85
hữu ích
8trả lời
57k xem

Một khối khởi tạo là gì?

Chúng ta có thể đặt mã trong một hàm tạo hoặc một phương thức hoặc một khối khởi tạo. Việc sử dụng khối khởi tạo là gì? Có cần thiết rằng mọi chương trình java phải có nó?
237
hữu ích
12trả lời
181k xem

Khối khởi tạo tĩnh?

Theo như tôi hiểu thì "khối khởi tạo tĩnh" được sử dụng để đặt giá trị của trường tĩnh nếu không thể thực hiện được trong một dòng. Nhưng tôi không hiểu tại sao chúng ta cần một khối đặc biệt cho điều đó. Ví dụ: chúng tôi…
90
hữu ích
9trả lời
61k xem

Sử dụng Trình khởi tạo so với Trình xây dựng trong Java?

Vì vậy, tôi đã kiểm tra các kỹ năng Java của mình vào cuối và đã tìm thấy một vài chức năng mà trước đây tôi không biết. Khởi tạo tĩnh và sơ thẩm là hai kỹ thuật như vậy. Câu hỏi của tôi là khi nào người ta sẽ sử dụng một…