IT <code> - Tag integer [Câu hỏi]

78
hữu ích
9trả lời
269k xem

Làm thế nào để bạn kiểm tra xem một số có chia hết cho một số khác không (Python)?

Tôi cần kiểm tra xem mỗi số từ 1 đến 1000 là bội số của 3 hay bội số của 5. Cách tôi nghĩ tôi sẽ làm là chia số đó cho 3 và nếu kết quả là một số nguyên thì nó sẽ là một số nguyên là bội số của 3. Tương tự với 5. Làm cách…
302
hữu ích
8trả lời
573k xem

Chuỗi Python và phép nối Integer [trùng lặp]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Tạo một chuỗi từ một chuỗi và một số nguyên trong Python [trùng lặp] 6 câu trả lời…
331
hữu ích
6trả lời
330k xem

Sự khác biệt giữa tinyint, smallint, Mediumint, bigint và int trong MySQL là gì?

Sự khác biệt giữa tinyint, smallint, Mediumint, bigint và int trong MySQL là gì? Trong những trường hợp này nên được sử dụng?
86
hữu ích
9trả lời
276k xem

Làm thế nào để chuyển đổi từ int sang char *?

Cách duy nhất tôi biết là: #include <sstream> #include <string.h> using namespace std; int main() { int number=33; stringstream strs; strs << number; string temp_str = strs.str(); char*…
134
hữu ích
8trả lời
211k xem

Chuyển đổi số nguyên thành nhị phân trong python?

Để chuyển đổi một số nguyên thành nhị phân, tôi đã sử dụng mã này: >>> bin(6) '0b110' và khi xóa '0b', tôi sử dụng: >>> bin(6)[2:] '110' Tôi có thể làm gì nếu tôi muốn thể hiện 6như…
241
hữu ích
24trả lời
238k xem

Sự khác biệt giữa int và Integer trong Java và C # là gì?

Tôi đang đọc thêm Joel trên phần mềm khi tôi bắt gặp Joel Spolsky nói điều gì đó về một loại lập trình viên cụ thể biết sự khác biệt giữa một intvà một Integertrong Java / C # (Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng). Vì vậy,…
3153
hữu ích
63trả lời
3.7m xem

Làm cách nào để tạo các số nguyên ngẫu nhiên trong một phạm vi cụ thể trong Java?

Làm cách nào để tạo một intgiá trị ngẫu nhiên trong một phạm vi cụ thể? Tôi đã thử những cách sau, nhưng những thứ đó không hoạt động: Nỗ lực 1: randomNum = minimum + (int)(Math.random() * maximum); // Bug:…
1350
hữu ích
49trả lời
1.4m xem

Giá trị tối đa cho một int32 là gì?

Tôi không bao giờ có thể nhớ số. Tôi cần một quy tắc bộ nhớ.
82
hữu ích
7trả lời
185k xem

Số lượng lớn trong Java?

Làm thế nào tôi có thể thực hiện các phép tính với số lượng cực lớn trong Java? Tôi đã thử longnhưng tối đa là 9223372036854775807 và khi sử dụng một số nguyên, nó không lưu đủ chữ số và do đó không đủ chính xác cho những…
80
hữu ích
4trả lời
86k xem

Giá trị & 0xff làm gì trong Java?

Tôi có mã Java sau: byte value = 0xfe; // corresponds to -2 (signed) and 254 (unsigned) int result = value & 0xff; Kết quả là 254 khi được in, nhưng tôi không biết mã này hoạt động như thế nào. Nếu &toán tử chỉ…
438
hữu ích
13trả lời
1.0m xem

Chuyển đổi một số nguyên thành một chuỗi trong PHP?

Có cách nào để chuyển đổi một số nguyên thành một chuỗi trong PHP không?
367
hữu ích
24trả lời
581k xem

Làm thế nào để bạn làm tròn số UP trong Python?

Vấn đề này đang giết chết tôi. Làm thế nào để làm tròn số UP trong Python? Tôi đã thử làm tròn (số) nhưng nó làm tròn số xuống. Thí dụ: round(2.3) = 2.0 and not 3, what I would like Tôi đã thử int (số + .5) nhưng nó…
128
hữu ích
8trả lời
118k xem

Từ danh sách các số nguyên, lấy số gần nhất với một giá trị đã cho?

Đưa ra một danh sách các số nguyên, tôi muốn tìm số nào gần nhất với số tôi đưa vào đầu vào: >>> myList = [4, 1, 88, 44, 3] >>> myNumber = 5 >>> takeClosest(myList, myNumber) ... 4 Có cách…
151
hữu ích
9trả lời
466k xem

Làm thế nào để chuyển đổi một int thành chuỗi trong C?

Làm thế nào để bạn chuyển đổi một int(số nguyên) thành một chuỗi? Tôi đang cố gắng tạo một hàm chuyển đổi dữ liệu của structchuỗi thành một chuỗi để lưu nó vào một tệp.
402
hữu ích
13trả lời
1.5m xem

Làm cách nào để chuyển đổi chuỗi thành số nguyên trong Python?

Tôi có một bộ dữ liệu từ một truy vấn MySQL như thế này: T1 = (('13', '17', '18', '21', '32'), ('07', '11', '13', '14', '28'), ('01', '05', '06', '08', '15', '16')) Tôi muốn chuyển đổi tất cả các thành phần…

15 30 50 mỗi trang