IT <code> - Tag jquery-ui-sortable [Câu hỏi]

152
hữu ích
9trả lời
78k xem

UI jquery Sắp xếp theo bảng và chiều rộng tr?

Tôi đang sử dụng jQuery UI sortable để sắp xếp lưới bảng của tôi. Mã có vẻ hoạt động tốt nhưng vì tôi không thêm chiều rộng cho tds nên khi tôi kéo trnó sẽ thu nhỏ nội dung. Ví dụ; nếu hàng trong bảng của tôi là 500px khi…
112
hữu ích
5trả lời
181k xem

Giao diện người dùng jQuery Sắp xếp, sau đó viết thứ tự vào cơ sở dữ liệu?

Tôi muốn sử dụng sortablechức năng UI UI để cho phép người dùng đặt hàng và sau đó thay đổi, ghi nó vào cơ sở dữ liệu và cập nhật nó. Ai đó có thể viết một ví dụ về cách này sẽ được thực hiện?
141
hữu ích
4trả lời
95k xem

Vị trí sắp xếp giao diện người dùng jQuery?

Làm cách nào để theo dõi vị trí của một phần tử khi vị trí của nó trong danh sách có thể sắp xếp thay đổi?
89
hữu ích
6trả lời
45k xem

Vấn đề chiều cao giữ chỗ jquery sắp xếp?

Vì một số lý do, trình giữ chỗ cho các mục có thể sắp xếp của tôi là khoảng 10px. Tất cả các mục sắp xếp của tôi có chiều cao khác nhau. Làm cách nào tôi có thể thay đổi chiều cao của mỗi trình giữ chỗ để khớp với mục được di…
78
hữu ích
14trả lời
70k xem

Ngăn chặn sự kiện nhấp chuột bằng cách kéo và thả jQuery?

Tôi có các phần tử trên trang có thể kéo được bằng jQuery. Do các yếu tố này có nhấp vào sự kiện mà điều hướng đến một trang khác (ví dụ các liên kết thông thường). Cách tốt nhất để ngăn nhấp chuột bắn vào phần tử như vậy…
71
hữu ích
7trả lời
43k xem

Tôi muốn sắp xếp một mảng bằng NSSortDescriptor?

Tôi gặp vấn đề liên quan đến việc sắp xếp cơ sở dữ liệu wrt mảng: NSSortDescriptor *sorter = [[NSSortDescriptor alloc] initWithKey:@"w" ascending:YES]; NSArray *sortDescriptors = [NSArray arrayWithObject: sorter];…