IT <code> - Tag kubernetes [Câu hỏi]

70
hữu ích
5trả lời
90k xem

Làm thế nào để thử lại hình ảnh kéo trong một kubernetes Pods?

Tôi mới làm quen với kubernetes. Tôi có một vấn đề trong nhóm. Khi tôi chạy lệnh kubectl get pods Kết quả: NAME READY STATUS RESTARTS AGE mysql-apim-db-1viwg 1/1…
71
hữu ích
8trả lời
74k xem

Làm thế nào tôi có thể giữ một container chạy trên Kubernetes?

Bây giờ tôi đang cố chạy một container đơn giản có shell (/ bin / bash) trên cụm Kubernetes. Tôi nghĩ rằng có một cách để giữ một container chạy trên container Docker bằng cách sử dụng pseudo-ttyvà tách tùy chọn ( -tdtùy…
114
hữu ích
4trả lời
27k xem

Kubernetes: Ingress vs Load Balancer?

Tôi khá bối rối về vai trò của Ingress và Load Balancer trong Kubernetes. Theo như tôi hiểu thì Ingress được sử dụng để ánh xạ lưu lượng đến từ internet đến các dịch vụ đang chạy trong cụm. Vai trò của cân bằng tải là…
140
hữu ích
8trả lời
66k xem

Pods bị kẹt ở trạng thái chấm dứt?

Tôi mệt mỏi để xóa một bộ điều khiển sao chép với 12 nhóm và tôi có thể thấy rằng một số nhóm bị kẹt khi trạng thái kết thúc. Thiết lập Kubernetes của tôi bao gồm một chủ và ba minons được cài đặt trong ubfox vms. Điều gì có…
340
hữu ích
6trả lời
109k xem

Sự khác biệt giữa Mesos của Apache và Kubernetes của Google là gì?

Chính xác thì sự khác biệt giữa Mesos của Apache và Kubernetes của Google là gì? Tôi hiểu cả hai là phần mềm quản lý cụm máy chủ. Bất cứ ai cũng có thể giải thích sự khác biệt chính ở đâu - khi nào khung sẽ được ưu…
86
hữu ích
11trả lời
40k xem

Làm cách nào để truy cập api Kubernetes từ trong một thùng chứa?

Tôi đã từng có thể cuộn tròn https://$KUBERNETES_SERVICE_HOST:$KUBERNETES_PORT_443_TCP_PORT/api/v1beta3/namespaces/default/ là URL cơ sở của tôi, nhưng trong kubernetes 0.18.0, nó mang lại cho tôi "trái phép". Điều kỳ…
114
hữu ích
6trả lời
31k xem

Trong kubernetes, sự khác biệt giữa nhóm và triển khai là gì?

Tôi đã tạo các nhóm với type:deploymentnhưng tôi thấy rằng một số tài liệu sử dụng type:pod, cụ thể hơn là tài liệu cho các nhóm đa container : apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: "" labels: name: ""…
69
hữu ích
7trả lời
37k xem

Làm thế nào để tôi ssh vào VM cho Minikube?

Tên người dùng / mật khẩu / khóa để ssh vào Minikube VM là gì?
128
hữu ích
4trả lời
26k xem

Sự khác biệt giữa docker compose và kubernetes là gì?

Khi đi sâu vào Docker, Google Cloud và Kubernetes và chưa hiểu rõ cả ba trong số chúng, có vẻ như các sản phẩm này chồng chéo lên nhau, nhưng chúng không tương thích. Ví dụ, một tệp soạn thảo docker, cần phải được viết lại…
76
hữu ích
7trả lời
53k xem

Làm cách nào để buộc Kubernetes kéo lại hình ảnh?

Tôi có bộ điều khiển sao chép sau trong Kubernetes trên GKE: apiVersion: v1 kind: ReplicationController metadata: name: myapp labels: app: myapp spec: replicas: 2 selector: app: myapp…
119
hữu ích
2trả lời
35k xem

Kubectl áp dụng vs kubectl tạo ra?

Điều tôi hiểu theo tài liệu là kubectl áp dụng = kubectl tạo + kubectl thay thế . Tài liệu tham khảo Hiểu biết của tôi là Nếu tôi muốn tạo tài nguyên k8s mới trong cụm thì tôi nên sử dụng thao tác tạo kubectl . Bây giờ…
142
hữu ích
4trả lời
31k xem

Hạm đội Docker-Swarm, Kubernetes, Mesos & Core-OS?

Tôi còn khá mới đối với tất cả những thứ này, nhưng tôi gặp khó khăn khi có một bức tranh rõ ràng trong số các công nghệ được liệt kê. Mặc dù, tất cả những điều này cố gắng giải quyết các vấn đề khác nhau, nhưng cũng có…
133
hữu ích
7trả lời
65k xem

Làm thế nào để sử dụng hình ảnh docker địa phương với Minikube?

Tôi có một số hình ảnh docker mà tôi muốn sử dụng với minikube. Trước tiên tôi không muốn tải lên và sau đó tải xuống cùng một hình ảnh thay vì chỉ sử dụng hình ảnh cục bộ trực tiếp. Làm thế nào để tôi làm điều này? Những…