IT <code> - Tag linq [Câu hỏi]

72
hữu ích
4trả lời
17k xem

Cách gọn gàng nhất để đạt được Min MinDefDefault trên Linq là gì?

Tôi đang tạo một danh sách các giá trị thập phân từ biểu thức linq và tôi muốn giá trị khác không tối thiểu. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể là biểu thức linq sẽ dẫn đến một danh sách trống. Điều này sẽ đưa ra một ngoại lệ và…
136
hữu ích
5trả lời
72k xem

Điểm Tra cứu <TKey, TEuity> là gì?

MSDN giải thích Tra cứu như thế này: A Lookup<TKey, TElement> giống a Dictionary<TKey, TValue>. Sự khác biệt là từ điển <TKey, TValue> ánh xạ các khóa thành các giá trị đơn, trong khi Tra…
899
hữu ích
13trả lời
419k xem

Sự khác biệt giữa Chọn và Chọn Nhiều?

Tôi đã tìm kiếm sự khác biệt giữa Selectvà SelectManynhưng tôi không thể tìm thấy câu trả lời phù hợp. Tôi cần tìm hiểu sự khác biệt khi sử dụng LINQ To SQL nhưng tất cả những gì tôi tìm thấy là các ví dụ mảng tiêu…
255
hữu ích
10trả lời
239k xem

Xóa các bản sao trong danh sách bằng linq?

Tôi có một lớp Itemsvới properties (Id, Name, Code, Price). Danh sách Itemsđược điền với các mục trùng lặp. Ví dụ: 1 Item1 IT00001 $100 2 Item2 IT00002 $200 3 Item3…
111
hữu ích
15trả lời
133k xem

Làm cách nào để so sánh chỉ các thành phần ngày từ DateTime trong EF?

Tôi đang có hai giá trị ngày, một giá trị đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và giá trị còn lại được người dùng chọn bằng DatePicker. Trường hợp sử dụng là tìm kiếm một ngày cụ thể từ cơ sở dữ liệu. Giá trị được nhập trước…
239
hữu ích
8trả lời
321k xem

LINQ: Cách thực hiện .Max () trên thuộc tính của tất cả các đối tượng trong bộ sưu tập và trả về đối tượng có giá trị tối đa [trùng lặp]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Cách sử dụng LINQ để chọn đối tượng có giá trị thuộc tính tối thiểu hoặc tối đa 12 câu trả lời…
81
hữu ích
8trả lời
75k xem

Làm cách nào để áp dụng OrderBy trên IQueryable bằng tên cột chuỗi trong phương thức mở rộng chung?

public static IQueryable<TResult> ApplySortFilter<T, TResult>(this IQueryable<T> query, string columnName) where T : EntityObject { var param = Expression.Parameter(typeof(T), "o"); var body =…
121
hữu ích
11trả lời
166k xem

LINQ to Entities không nhận ra phương thức 'System.String ToString ()' và phương thức này không thể được dịch thành biểu thức lưu trữ?

Tôi đang di chuyển một số thứ từ một máy chủ mysql sang máy chủ sql nhưng tôi không thể tìm ra cách làm cho mã này hoạt động: using (var context = new Context()) { ... foreach (var item in collection) {…
139
hữu ích
5trả lời
318k xem

Nhận danh sách các giá trị riêng biệt trong Danh sách?

Trong C #, giả sử tôi có một lớp có tên là Note với ba biến thành viên String. public class Note { public string Title; public string Author; public string Text; } Và tôi có một danh sách các loại Lưu…
148
hữu ích
0trả lời
95k xem

Cách thay đổi Danh sách dữ liệu <T> thành dữ liệu <T> IQueryable [trùng lặp]?

Bản sao có thể có: IList <T> thành IQueryable <T> Tôi có dữ liệu Danh sách, nhưng tôi muốn có dữ liệu IQueryable, có thể từ dữ liệu Danh sách sang dữ liệu IQueryable không? Cho tôi xem mã…
82
hữu ích
7trả lời
71k xem

Tương đương với hoàng tử hoặc trong tương đương Linq Where () lambda?

Có một phương thức nào trong Linq nơi bạn có thể sử dụng để xây dựng các chuỗi SQL như "... where (a = 1) OR (a = 2)" không?
431
hữu ích
10trả lời
307k xem

Sử dụng LINQ để nhận các mục trong một Danh sách <>, không có trong Danh sách khác <>?

Tôi sẽ giả sử có một truy vấn LINQ đơn giản để làm điều này, tôi chỉ không chắc chắn chính xác làm thế nào. Xin vui lòng xem đoạn mã dưới đây. class Program { static void Main(string[] args) {…
866
hữu ích
12trả lời
485k xem

Nhóm theo nhiều cột?

Làm cách nào tôi có thể thực hiện GroupBy Nhiều cột trong LINQ Một cái gì đó tương tự như thế này trong SQL: SELECT * FROM <TableName> GROUP BY <Column1>,<Column2> Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi…
154
hữu ích
12trả lời
91k xem

ToList () - Nó có tạo một danh sách mới không?

Hãy nói rằng tôi có một lớp học public class MyObject { public int SimpleInt{get;set;} } Và tôi có một List<MyObject>, và tôi ToList()và sau đó thay đổi một trong những SimpleIntthay đổi của tôi sẽ được đưa…
412
hữu ích
16trả lời
402k xem

Cập nhật tất cả các đối tượng trong bộ sưu tập bằng LINQ?

Có cách nào để làm như sau bằng LINQ không? foreach (var c in collection) { c.PropertyToSet = value; } Để làm rõ, tôi muốn lặp qua từng đối tượng trong một bộ sưu tập và sau đó cập nhật một thuộc tính trên từng…

15 30 50 mỗi trang