IT <code> - Tag linq-expressions [Câu hỏi]

68
hữu ích
1trả lời
11k xem

Tại sao một số thuộc tính đối tượng UnaryExpression và những người khác MemberExpression?

Hành động theo câu trả lời của tôi Chọn thuộc tính mô hình bằng lambda chứ không phải câu hỏi tên thuộc tính chuỗi , muốn thêm thuộc tính vào bộ sưu tập như sau: var props = new…