IT <code> - Tag object-comparison [Câu hỏi]

882
hữu ích
9trả lời
730k xem

So sánh đối tượng trong JavaScript [trùng lặp]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Làm cách nào để xác định đẳng thức cho hai đối tượng JavaScript? 54 câu trả lời…
543
hữu ích
21trả lời
571k xem

Sự khác biệt giữa == và equals () trong Java là gì?

Tôi muốn làm rõ nếu tôi hiểu điều này một cách chính xác: == -> là so sánh tham chiếu, tức là cả hai đối tượng đều trỏ đến cùng một vị trí bộ nhớ .equals() -> đánh giá để so sánh các giá trị trong các đối…
74
hữu ích
4trả lời
59k xem

Kiểm tra sự bình đẳng đối tượng trong Jasmine?

Jasmine có tích hợp diêm toBevà toEqual. Nếu tôi có một đối tượng như thế này: function Money(amount, currency){ this.amount = amount; this.currency = currency; this.sum = function (money){ return…