IT <code> - Tag ondestroy [Câu hỏi]

390
hữu ích
7trả lời
266k xem

Vòng đời hoạt động của Android - tất cả những phương pháp này để làm gì?

Vòng đời của một hoạt động Android là gì? Tại sao rất nhiều phương pháp tương tự âm ( onCreate(), onStart(), onResume()) gọi là trong quá trình khởi, và rất nhiều người khác ( onPause(), onStop(), onDestroy()) gọi là lúc kết…
136
hữu ích
12trả lời
177k xem

Chính xác phương thức Activity.finish () đang làm gì?

Tôi đang phát triển các ứng dụng Android trong một thời gian và đã theo dõi rất nhiều bài viết về vòng đời hoạt động và vòng đời của ứng dụng. Tôi biết Activity.finish()phương thức gọi một nơi nào đó trên đường đến…