IT <code> - Tag plot [Câu hỏi]

86
hữu ích
2trả lời
116k xem

Đặt văn bản ở góc trên cùng bên trái của âm mưu matplotlib?

Làm cách nào tôi có thể đặt văn bản ở góc trên cùng bên trái (hoặc trên cùng bên phải) của một hình ảnh matplotlib, ví dụ như một huyền thoại trên cùng bên trái, hoặc trên đỉnh của cốt truyện nhưng ở góc trên cùng bên trái? Ví…
76
hữu ích
7trả lời
196k xem

Xoay nhãn trục x trong R cho barplot?

Tôi đang cố gắng để các nhãn trục x được xoay 45 độ trên một barplot không có may mắn. Đây là mã tôi có dưới đây: barplot(((data1[,1] - average)/average) * 100, srt = 45, adj = 1, xpd…
87
hữu ích
5trả lời
116k xem

Làm thế nào để bạn vẽ biểu đồ thanh trong gnuplot?

Làm thế nào để bạn vẽ biểu đồ thanh trong gnuplot với nhãn văn bản?
75
hữu ích
3trả lời
198k xem

Vẽ một danh sách tọa độ (x, y) trong matplotlib python?

Tôi có một danh sách các cặp (a, b)mà tôi muốn vẽ với matplotlibpython là tọa độ xy thực tế. Hiện tại, nó đang thực hiện hai ô, trong đó chỉ mục của danh sách cho tọa độ x và các giá trị y của ô thứ nhất là as trong các cặp và…
70
hữu ích
4trả lời
95k xem

Làm thế nào để vẽ đồ thị có hướng bằng cách sử dụng networkx trong python?

Tôi có một số nút đến từ một tập lệnh mà tôi muốn ánh xạ vào biểu đồ. Ở bên dưới, tôi muốn sử dụng Mũi tên để đi từ A đến D và có thể có cạnh được tô màu quá (màu đỏ hoặc một cái gì đó). Về cơ bản, đây giống như một đường dẫn…
86
hữu ích
3trả lời
118k xem

Vẽ đường thẳng với PyPlot?

Tôi đã có đoạn script đơn giản sau đây vẽ đồ thị: import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np T = np.array([6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]) power = np.array([1.53E+03, 5.92E+02, 2.04E+02, 7.24E+01, 2.72E+01, 1.10E+01,…
135
hữu ích
0trả lời
272k xem

Cách đặt xlim và ylim cho một subplot trong matplotlib [trùng lặp]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Python, Matplotlib, subplot: Làm cách nào để đặt phạm vi trục? 3 câu trả lời…
74
hữu ích
2trả lời
74k xem

Matplotlib nhận giá trị ylim?

Tôi đang sử dụng matplotlibđể vẽ đồ thị dữ liệu (sử dụng plotvà các errorbarhàm) từ Python. Tôi phải vẽ một tập hợp các ô hoàn toàn riêng biệt và độc lập, sau đó điều chỉnh chúng là ylimcác giá trị để chúng có thể dễ dàng so…
71
hữu ích
4trả lời
47k xem

Matplotlib Legends không hoạt động?

Kể từ khi nâng cấp matplotlib, tôi gặp phải lỗi sau mỗi khi cố gắng tạo huyền thoại: /usr/lib/pymodules/python2.7/matplotlib/legend.py:610: UserWarning: Legend does not support [<matplotlib.lines.Line2D object at…
132
hữu ích
4trả lời
203k xem

Làm cách nào để thêm tiêu đề vào các ô con trong Matplotlib?

Tôi có một hình chứa nhiều ô phụ. fig = plt.figure(num=None, figsize=(26, 12), dpi=80, facecolor='w', edgecolor='k') fig.canvas.set_window_title('Window Title') # Returns the Axes instance ax = fig.add_subplot(311)…
279
hữu ích
7trả lời
299k xem

Ẩn văn bản trục trong các ô matplotlib?

Tôi đang cố gắng vẽ một hình mà không có dấu hoặc số trên một trong hai trục (Tôi sử dụng các trục theo nghĩa truyền thống, không phải là danh pháp matplotlib!). Một vấn đề tôi gặp phải là nơi matplotlib điều chỉnh ticklabels…
492
hữu ích
15trả lời
1.0m xem

Vẽ hai đồ thị trong cùng một ô trong R?

Tôi muốn cốt truyện y1 và y2 trong cùng một cốt truyện. x <- seq(-2, 2, 0.05) y1 <- pnorm(x) y2 <- pnorm(x, 1, 1) plot(x, y1, type = "l", col = "red") plot(x, y2, type = "l", col = "green") Nhưng khi tôi…
70
hữu ích
3trả lời
238k xem

Lỗi trong cốt truyện.new (): tỷ lệ lợi nhuận quá lớn, Biểu đồ phân tán?

Tôi đã xem xét các câu hỏi khác nhau cho một giải pháp và tôi đã thử những gì được đề xuất nhưng tôi không tìm thấy giải pháp nào để làm cho nó hoạt động. Mỗi khi tôi muốn chạy mã này, nó luôn báo: Lỗi trong cốt…
69
hữu ích
7trả lời
132k xem

Làm thế nào để chồng các ô mật độ trong R?

Tôi muốn phủ 2 ô mật độ trên cùng một thiết bị với R. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó? Tôi đã tìm kiếm trên web nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ giải pháp rõ ràng nào (tôi còn khá mới với R). Ý tưởng của tôi sẽ là đọc dữ…
127
hữu ích
2trả lời
88k xem

Hjust và ojust làm gì khi thực hiện một cốt truyện bằng ggplot?

Mỗi lần tôi thực hiện một cốt truyện bằng ggplot, tôi dành một chút thời gian để thử các giá trị khác nhau cho sự công bằng và bất công trong một dòng như + opts(axis.text.x = theme_text(hjust = 0.5)) để có được các…

15 30 50 mỗi trang