IT <code> - Tag record [Câu hỏi]

429
hữu ích
12trả lời
365k xem

Làm thế nào để có được các bản ghi N cuối cùng trong mongodb?

Tôi không thể tìm thấy bất cứ nơi nào nó đã được ghi nhận điều này. Theo mặc định, thao tác find () sẽ lấy các bản ghi từ đầu. Làm thế nào tôi có thể nhận được các bản ghi N cuối cùng trong mongodb? Chỉnh sửa: tôi cũng muốn…
128
hữu ích
0trả lời
2.1k xem

Cách cập nhật bản ghi mongo bằng Rogue với MongoCaseClassField khi lớp case chứa một bảng liệt kê scala?

Tôi đang nâng cấp mã hiện có từ Rogue 1.1.8đến 2.0.0và lift-mongodb-recordtừ 2.4-M5 to 2.5. Tôi đang gặp khó khăn khi viết MongoCaseClassFieldcó chứa một scala enum, mà tôi thực sự có thể sử dụng một số trợ giúp. Ví…