IT <code> - Tag ruby [Câu hỏi]

392
hữu ích
7trả lời
282k xem

Làm thế nào để thoát ra khỏi một khối ruby?

Đây là Bar#do_things: class Bar def do_things Foo.some_method(x) do |x| y = x.do_something return y_is_bad if y.bad? # how do i tell it to stop and return do_things? y.do_something_else…
76
hữu ích
2trả lời
51k xem

Sự khác biệt giữa Each.with_index và Each_with_index trong Ruby?

Tôi thực sự bối rối về sự khác biệt giữa each.with_indexvà each_with_index. Chúng có nhiều loại khác nhau nhưng dường như giống hệt nhau trong thực tế.
261
hữu ích
10trả lời
75k xem

Điều gì chặn Ruby, Python để có tốc độ V8 V8? [đóng cửa]?

Có bất kỳ tính năng Ruby / Python nào đang ngăn chặn việc thực hiện tối ưu hóa (ví dụ: bộ nhớ đệm nội tuyến ) không? Python được đồng phát triển bởi Google, vì vậy nó không bị chặn bởi các bằng sáng chế phần mềm. Hoặc…
68
hữu ích
3trả lời
19k xem

Kế thừa lớp Ruby: `<<` (ít hơn gấp đôi) là gì?

class << Awesomeness Cái này <<để làm gì? Tôi đã tìm kiếm, nhưng kết quả chỉ cho tôi biết về nối chuỗi ...
255
hữu ích
6trả lời
61k xem

P vs đặt trong Ruby?

Có sự khác biệt nào giữa pvà putstrong Ruby không?
347
hữu ích
13trả lời
288k xem

Ruby: Tôi có thể viết chuỗi nhiều dòng không có nối không?

Có cách nào để làm cho cái nhìn này tốt hơn một chút? conn.exec 'select attr1, attr2, attr3, attr4, attr5, attr6, attr7 ' + 'from table1, table2, table3, etc, etc, etc, etc, etc, ' + 'where etc etc etc…
120
hữu ích
11trả lời
142k xem

Danh sách đá quý được cài đặt?

Có phương pháp Ruby nào tôi có thể gọi để lấy danh sách đá quý đã cài đặt không? Tôi muốn phân tích đầu ra của gem list. Có một cách khác nhau để làm điều này?
78
hữu ích
3trả lời
11k xem

Ruby: tiền tố làm gì?

Tôi đã đọc qua nguồn của Artifice và thấy: module Artifice NET_HTTP = ::Net::HTTP # ... end dòng: https://github.com/wycats/artifice/blob/master/lib/artifice.rb#L6 Tại sao không chỉ làm Net::HTTPthay vì…
75
hữu ích
2trả lời
21k xem

Biến _ (gạch dưới) được chỉ định ở đâu và như thế nào?

Hầu hết đều nhận thức được _ý nghĩa đặc biệt của IRB với tư cách là người nắm giữ giá trị hoàn trả cuối cùng, nhưng đó không phải là điều tôi đang hỏi ở đây. Thay vào đó, tôi hỏi về việc _khi nào được sử dụng làm tên biến…
74
hữu ích
7trả lời
44k xem

Rails - Chuyển hướng đầu ra giao diện điều khiển vào một tập tin?

Trên bảng điều khiển bash, nếu tôi làm điều này: cd mydir ls -l > mydir.txt Toán tử> nắm bắt đầu vào tiêu chuẩn và chuyển hướng nó đến một tệp; vì vậy tôi nhận được danh sách các tập tin mydir.txtthay vì trong…
143
hữu ích
3trả lời
88k xem

Làm cách nào tôi có thể có giao điểm, liên kết và tập hợp con của mảng trong Ruby?

Tôi muốn tạo các phương thức khác nhau cho một lớp gọi là Multiset . Tôi có tất cả các phương thức cần thiết, nhưng tôi không chắc về cách viết các phương thức giao nhau, kết hợp và tập hợp con. Đối với giao lộ và liên…
70
hữu ích
2trả lời
67k xem

Làm cách nào để tạo tệp CSV mới trong Ruby?

Tôi có một tệp CSV có tên là "A.csv". Tôi cần tạo một tệp CSV mới có tên "B.csv" với dữ liệu từ "A.csv". Tôi sẽ sử dụng một tập hợp con các cột từ "A.csv" và sẽ phải cập nhật giá trị của một cột thành giá trị mới trong…
757
hữu ích
8trả lời
300k xem

% W (mảng) có nghĩa là gì?

Tôi đang xem tài liệu về FileUtils. Tôi bối rối bởi dòng sau: FileUtils.cp %w(cgi.rb complex.rb date.rb), '/usr/lib/ruby/1.6' Có %wnghĩa là gì? Bạn có thể chỉ cho tôi các tài liệu?
136
hữu ích
7trả lời
41k xem

Nội suy một chuỗi thành regex?

Tôi cần thay thế giá trị của một chuỗi thành biểu thức chính quy của tôi trong Ruby. Có cách nào làm dễ hơn không? Ví dụ: foo = "0.0.0.0" goo = "here is some other stuff 0.0.0.0" if goo =~ /value of foo here…
69
hữu ích
12trả lời
73k xem

Tương đương của cURL cho Ruby?

Có thư viện cURL cho Ruby không?

15 30 50 mỗi trang