IT <code> - Tag scala [Câu hỏi]

151
hữu ích
7trả lời
73k xem

Scala vs java, hiệu suất và bộ nhớ? [đóng cửa]?

Tôi rất muốn tìm hiểu về Scala và có một câu hỏi cơ bản mà tôi dường như không thể tìm thấy câu trả lời: nói chung, có sự khác biệt về hiệu năng và cách sử dụng bộ nhớ giữa Scala và Java không?
16
hữu ích
1trả lời
14k xem

Howto read Excel file in Scala [closed]

Closed. This question does not meet Stack Overflow guidelines. It is not currently accepting answers.…
82
hữu ích
2trả lời
50k xem

Cách chính xác để có được một phân khúc trong Scala là gì?

Tôi đang cố gắng để có được một subarray trong scala, và tôi có một chút bối rối về cách làm đúng đắn là gì. Những gì tôi muốn nhất sẽ là một cái gì đó giống như cách bạn có thể làm điều đó trong python: x = [3, 2,…
115
hữu ích
3trả lời
53k xem

Sự khác biệt giữa Mảng và Danh sách trong scala?

Trong trường hợp nào tôi nên sử dụng Mảng (Bộ đệm) và Danh sách (Bộ đệm). Chỉ có một sự khác biệt mà tôi biết là các mảng là không biến đổi và các danh sách là covariant. Nhưng những gì về hiệu suất và một số đặc điểm khác?…
127
hữu ích
6trả lời
55k xem

Cách đọc biến môi trường trong Scala?

Trong Java, đọc các biến môi trường được thực hiện với System.getenv(). Có cách nào để làm điều này trong Scala?
112
hữu ích
14trả lời
83k xem

Thư viện JSON nào sẽ sử dụng trong Scala? [đóng cửa]?

Tôi cần xây dựng một chuỗi JSON, đại loại như thế này: [ { 'id': 1, 'name': 'John'}, { 'id': 2, 'name': 'Dani'} ] val jArray = JsArray(); jArray += (("id", "1"), ("name", "John")) jArray += (("id", "2"),…
72
hữu ích
10trả lời
7.8k xem

Là FP và OO trực giao?

Tôi đã nghe hết lần này đến lần khác và tôi đang cố gắng hiểu và xác thực ý tưởng rằng FP và OO là trực giao. Trước hết, ý nghĩa của 2 khái niệm là trực giao là gì? FP khuyến khích sự bất biến và tinh khiết nhất có thể,…
116
hữu ích
9trả lời
61k xem

Cách tốt nhất để sắp xếp ngược trong scala là gì?

Cách tốt nhất để làm một loại nghịch đảo trong scala là gì? Tôi tưởng tượng sau đây là hơi chậm. list.sortBy(_.size).reverse Có một cách sử dụng sortBy thuận tiện nhưng nhận được một loại ngược lại? Tôi thà không cần sử…
327
hữu ích
4trả lời
141k xem

Ghép nối danh sách Scala, ::: vs ++?

Có sự khác biệt nào giữa :::và ++cho các danh sách nối trong Scala không? scala> List(1,2,3) ++ List(4,5) res0: List[Int] = List(1, 2, 3, 4, 5) scala> List(1,2,3) ::: List(4,5) res1: List[Int] = List(1, 2, 3, 4,…
272
hữu ích
3trả lời
90k xem

Hàm áp dụng trong Scala là gì?

Tôi không bao giờ hiểu nó từ các danh từ không được sắp xếp và xác minh (một AddTwolớp có applythêm hai ví dụ!). Tôi hiểu rằng đó là đường cú pháp, vì vậy (tôi đã suy luận từ ngữ cảnh) nó phải được thiết kế để làm cho một…
152
hữu ích
5trả lời
84k xem

Cách tiêu chuẩn để làm việc với ngày và giờ trong Scala là gì? Tôi nên sử dụng các loại Java hoặc có các lựa chọn thay thế Scala bản địa?

Cách tiêu chuẩn để làm việc với ngày và giờ trong Scala là gì? Tôi có nên sử dụng các loại Java như java.util.Date hoặc có các lựa chọn thay thế Scala gốc không?
80
hữu ích
8trả lời
29k xem

Về hiệu suất và khả năng tương tác Java: Clojure so với Scala?

Tôi đã đọc nhiều tài khoản khác nhau của Clojure so với Scala và trong khi tôi nhận ra rằng cả hai đều có vị trí của mình. Có một vài cân nhắc mà tôi chưa có được một lời giải thích hoàn chỉnh khi nói về việc so sánh cả…
90
hữu ích
1trả lời
14k xem

Các trường hợp sử dụng của scala.conc hiện.Promise là gì?

Tôi đang đọc SIP-14 và khái niệm về Futureý nghĩa hoàn hảo và dễ hiểu. Nhưng có hai câu hỏi về Promise: SIP nói Depending on the implementation, it may be the case that p.future == p. Làm sao có thể? Có Futurevà…
83
hữu ích
5trả lời
56k xem

Toán tử Ternary Tương tự?

Tôi đang cố gắng tránh các công trình như thế này: val result = this.getClass.getSimpleName if (result.endsWith("$")) result.init else result Ok, trong ví dụ này then, elsenhánh và nhánh rất đơn giản, nhưng bạn có thể…
73
hữu ích
8trả lời
46k xem

Cách đặt lớp chính trong dự án SBT 0.13?

Các bạn có thể giải thích cho tôi cách thiết lập lớp chính trong dự án SBT không? Tôi đang cố gắng sử dụng phiên bản 0.13. Cấu trúc thư mục của tôi rất đơn giản (không giống như tài liệu của SBT). Trong thư mục gốc tôi có…

15 30 50 mỗi trang