IT <code> - Tag scala-option [Câu hỏi]

72
hữu ích
2trả lời
24k xem

Cách chuyển đổi bộ sưu tập Tùy chọn Scala [X] thành bộ sưu tập X?

Tôi bắt đầu khám phá Scala, và một trong những điều tôi tò mò là Optionloại và lời hứa có thể loại bỏ nullcác lỗi liên quan. Tuy nhiên, tôi chưa thể tìm ra cách chuyển đổi một danh sách (hoặc bộ sưu tập khác)…
73
hữu ích
4trả lời
18k xem

Loại không phù hợp trên Scala để hiểu?

Tại sao cấu trúc này gây ra lỗi Loại không khớp trong Scala? for (first <- Some(1); second <- List(1,2,3)) yield (first,second) <console>:6: error: type mismatch; found : List[(Int, Int)] required:…
90
hữu ích
3trả lời
27k xem

Bao bọc phương thức trả về null trong Java với Tùy chọn trong Scala?

Giả sử tôi có một phương thức session.get(str: String): Stringnhưng bạn không biết liệu nó sẽ trả về cho bạn một chuỗi hay null, bởi vì nó đến từ Java. Có cách nào dễ dàng hơn để điều trị điều này trong Scala thay vì…