IT <code> - Tag string [Câu hỏi]

1429
hữu ích
33trả lời
3.4m xem

Cách tách một chuỗi trong Java?

Tôi có một chuỗi, "004-034556"mà tôi muốn chia thành hai chuỗi: string1="004"; string2="034556"; Điều đó có nghĩa là chuỗi đầu tiên sẽ chứa các ký tự trước '-'và chuỗi thứ hai sẽ chứa các ký tự sau '-'. Tôi cũng muốn…
7434
hữu ích
42trả lời
5.4m xem

Làm cách nào để kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi con trong JavaScript không?

Thông thường tôi sẽ mong đợi một String.contains()phương thức, nhưng dường như không có một phương pháp nào. Một cách hợp lý để kiểm tra này là gì?
125
hữu ích
6trả lời
52k xem

Bỏ qua các chữ cái có dấu trong so sánh chuỗi?

Tôi cần so sánh 2 chuỗi trong C # và xử lý các chữ cái có dấu giống như các chữ cái không có dấu. Ví dụ: string s1 = "hello"; string s2 = "héllo"; s1.Equals(s2,…
322
hữu ích
26trả lời
495k xem

PHP: Làm thế nào để tạo một chuỗi ngẫu nhiên, duy nhất, chữ và số?

Làm thế nào có thể tạo ra một chuỗi ngẫu nhiên, duy nhất bằng cách sử dụng số và chữ cái để sử dụng trong một liên kết xác minh? Giống như khi bạn tạo một tài khoản trên một trang web, và nó sẽ gửi cho bạn một email có liên…
126
hữu ích
13trả lời
204k xem

Các kỹ thuật tốt hơn để cắt các số không hàng đầu trong SQL Server?

Tôi đã sử dụng điều này một thời gian: SUBSTRING(str_col, PATINDEX('%[^0]%', str_col), LEN(str_col)) Tuy nhiên, gần đây, tôi đã tìm thấy sự cố với các cột có tất cả các ký tự "0" như '00000000' vì nó không bao giờ tìm…
315
hữu ích
3trả lời
709k xem

\ r \ n, \ r và \ n sự khác biệt giữa chúng là gì? [bản sao]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Sự khác biệt giữa \ n và \ r? 9 câu trả lời Tôi cần phải hỏi về sự khác…
478
hữu ích
41trả lời
792k xem

Làm cách nào để tôi đếm số lần xuất hiện của một char trong Chuỗi?

Tôi có chuỗi a.b.c.d Tôi muốn đếm số lần xuất hiện của '.' một cách thành ngữ, tốt nhất là một lớp lót. (Trước đây tôi đã thể hiện ràng buộc này là "không có vòng lặp", trong trường hợp bạn đang tự hỏi tại sao mọi…
491
hữu ích
5trả lời
1.1m xem

Trong Java, làm cách nào để kiểm tra xem một chuỗi có chứa chuỗi con (trường hợp bỏ qua) không? [bản sao]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Làm cách nào để kiểm tra xem một Chuỗi có chứa một Chuỗi khác theo cách không phân biệt chữ hoa chữ thường trong Java không?…
392
hữu ích
13trả lời
489k xem

Cách thay thế tất cả các dấu chấm trong chuỗi bằng JavaScript?

Tôi muốn thay thế tất cả các lần xuất hiện của dấu chấm ( .) trong chuỗi JavaScript Ví dụ: tôi có: var mystring = 'okay.this.is.a.string'; Tôi muốn nhận được : okay this is a string. Cho đến nay tôi đã…
76
hữu ích
3trả lời
59k xem

String.Index hoạt động như thế nào trong Swift?

Tôi đã cập nhật một số mã và câu trả lời cũ của mình với Swift 3 nhưng khi tôi truy cập Swift String và Lập chỉ mục, thật khó để hiểu mọi thứ. Cụ thể tôi đã thử như sau: let str = "Hello, playground" let prefixRange =…
76
hữu ích
3trả lời
3.5k xem

Stren (s1) - strlen (s2) không bao giờ nhỏ hơn 0?

Tôi hiện đang viết một chương trình C yêu cầu so sánh thường xuyên về độ dài chuỗi vì vậy tôi đã viết hàm trợ giúp sau: int strlonger(char *s1, char *s2) { return strlen(s1) - strlen(s2) > 0; } Tôi đã nhận thấy…
77
hữu ích
5trả lời
116k xem

Làm cách nào để định dạng chuỗi bằng printf () để có độ dài bằng nhau ở đầu ra?

Tôi có hai chức năng, một chức năng tạo ra các thông điệp như Starting initialization...và một chức năng khác kiểm tra trả về mã và đầu ra "Ok", "Warning"hoặc "Error". Tuy nhiên, đầu ra được sản xuất có độ dài khác…
76
hữu ích
1trả lời
50k xem

Python thêm các số 0 đứng đầu bằng cách sử dụng str.format [trùng lặp]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Cách tốt nhất để định dạng số nguyên dưới dạng chuỗi với các số 0 đứng đầu? [trùng lặp] 11 câu trả lời…
68
hữu ích
47trả lời
192k xem

Đảo ngược thứ tự các từ trong một chuỗi?

Tôi có cái này string s1 = "My name is X Y Z"và tôi muốn đảo ngược thứ tự của các từ đó s1 = "Z Y X is name My". Tôi có thể làm điều đó bằng cách sử dụng một mảng bổ sung. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ nhưng liệu có thể thực hiện…
544
hữu ích
4trả lời
992k xem

Làm thế nào để loại bỏ tất cả các khoảng trắng ra khỏi một chuỗi trong php? [bản sao]?

Có thể trùng lặp: Để loại bỏ khoảng trắng bên trong một biến trong PHP Làm thế nào tôi có thể dải / loại bỏ tất cả các không gian của một chuỗi trong PHP? Tôi có một chuỗi như $string = "this is my…

15 30 50 mỗi trang