IT <code> - Tag tfs [Câu hỏi]

67
hữu ích
9trả lời
119k xem

Cách mở khóa tệp từ người khác trong Team Foundation Server?

Chúng tôi có một dự án được lưu trữ trong máy chủ TFS của chúng tôi và một số tệp đã được tôi kiểm tra từ một máy tính khác và một người dùng khác (cả hai đều không được sử dụng nữa). Có cách nào để buộc mở khóa tệp (không có…
87
hữu ích
4trả lời
78k xem

Làm cách nào để hoàn tác thanh toán của người dùng khác trong TFS qua GUI?

Là quản trị viên TFS thường trú, thỉnh thoảng tôi được yêu cầu hoàn tác thanh toán (thường là khóa) mà người dùng có trên một tệp nhất định. Điều này có thể được thực hiện thông qua dòng lệnh bằng cách sử dụng lệnh Hoàn tác…
74
hữu ích
5trả lời
34k xem

Xóa dự án nhóm khỏi Visual Studio Team Services?

Tôi đang sử dụng Team Services trên domain visualstudio.com và tôi cần xóa một dự án, tôi phát hiện ra rằng tôi cần sử dụng dấu nhắc lệnh để xóa các dự án, nhưng khi tôi thử tập lệnh thì có vẻ như nó không hoạt động Kịch…
77
hữu ích
9trả lời
132k xem

Tạo bảng bằng Javascript?

Tôi có một hàm JavaScript tạo một bảng có 3 hàng 2 ô. Ai đó có thể cho tôi biết làm thế nào tôi có thể tạo bảng dưới đây bằng cách sử dụng chức năng của mình (tôi cần làm điều này cho tình huống của mình)? Đây là mã…
87
hữu ích
6trả lời
25k xem

Visual Studio TFS hiển thị các tệp không thay đổi trong danh sách các thay đổi đang chờ xử lý?

Tôi thấy một tập tin trong cửa sổ thay đổi đang chờ xử lý. Tôi cố gắng so sánh nó với phiên bản mới nhất và tôi nhận được một thông báo 'Các tệp giống hệt nhau' Nếu các tệp giống hệt nhau tại sao tệp này hiển thị trong cửa sổ…
80
hữu ích
2trả lời
32k xem

TFS: Khôi phục các thư mục và mục đã xóa?

Tôi đã xóa một số tệp và một số thư mục trong TFS. Nhiều lần kiểm tra sau tôi phát hiện ra rằng tôi cần chức năng đã xóa trong dự án của mình. Làm thế nào tôi có thể khôi phục các tập tin và thư mục đã xóa?…
297
hữu ích
8trả lời
144k xem

Kệ trong TFS là gì?

Có phải giá đỡ trong TFS chỉ là một bản đăng ký mềm để các thành viên khác trong nhóm có thể xem mã nguồn? tức là mã kệ sẽ không được biên dịch đúng không?
241
hữu ích
8trả lời
138k xem

Máy chủ Git vs Team Foundation [đã đóng]?

Tôi đã giới thiệu Git cho nhóm phát triển của mình và mọi người ghét nó ngoại trừ tôi. Họ muốn thay thế nó bằng Team Foundation Server. Tôi cảm thấy như đây là một bước lùi rất lớn, mặc dù tôi không quen lắm với TFS. Ai đó có…
1594
hữu ích
18trả lời
694k xem

Làm cách nào để lấy lại hàm băm cho cam kết hiện tại trong Git?

Tôi muốn giữ lại (hiện tại) khả năng liên kết các thay đổi Git với các workitem được lưu trữ trong TFS. Tôi đã viết một công cụ (sử dụng hook từ Git) trong đó tôi có thể đưa các trình xác định công việc vào thông báo của bộ…
121
hữu ích
18trả lời
197k xem

Làm cách nào để xóa Bản đồ không gian làm việc TFS?

Tôi đã có một dự án trong tfs trong một dự án nhóm sau đó chúng tôi đã chuyển dự án đến một vị trí khác trong một dự án nhóm khác. Tôi đã cấu hình Jenkins để kết nối với dự án nhóm và xây dựng giải pháp của mình nhưng khi…
112
hữu ích
4trả lời
29k xem

Đánh giá mã TFS - Hiển thị các tệp được cập nhật để phản hồi ý kiến?

Chúng tôi đang bắt đầu sử dụng chức năng xem lại mã được tích hợp sẵn để xem trước VS 2012 và VS 2013. Yêu cầu xem xét và thêm ý kiến ​​có vẻ khá đơn giản. Nếu ai đó thêm ý kiến ​​yêu cầu thay đổi mã, thì người yêu cầu thực…
71
hữu ích
3trả lời
17k xem

Làm cách nào để chia sẻ cùng cài đặt Chia sẻ lại giữa nhiều giải pháp mà không cần can thiệp thủ công?

Các dự án của chúng tôi được tổ chức theo một giải pháp tổng thể (chứa mọi dự án) và nhiều giải pháp nhỏ hơn chứa các nhóm dự án liên quan. Tôi muốn chia sẻ cùng một cài đặt Chia sẻ lại trên mọi giải pháp, đảm bảo rằng các…
83
hữu ích
4trả lời
12k xem

Sự khác biệt giữa phiên bản So sánh với phiên bản không gian làm việc và so sánh với phiên bản mới nhất là gì?

Tôi đang sử dụng Visual Studio 2012 với TFS. Bất cứ khi nào tôi muốn so sánh các tập tin đã kiểm tra của mình, tôi có hai tùy chọn để chọn: So sánh với phiên bản không gian làm việc So sánh với phiên bản mới…
153
hữu ích
21trả lời
124k xem

Lỗi nhóm xây dựng: Đường dẫn đã được ánh xạ tới không gian làm việc?

Khi tạo bản dựng mới trong Team Foundation Server, tôi gặp lỗi sau khi thử chạy bản dựng mới: Đường dẫn C: \ Build \ ProductRelease \ FullBuildv5.4.2x \ Nguồn đã được ánh xạ tới không gian làm việc…
116
hữu ích
0trả lời
35k xem

Chỉnh sửa nhận xét thay đổi sau khi cập nhật đã được đăng ký vào TFS?

Tôi vừa chuyển sang VS2012 và không quen với nó, đã kiểm tra một số thay đổi lớn mà không có nhận xét. Không có bản cập nhật nào khác được thực hiện kể từ đó và không có nhà phát triển nào khác sẽ có quyền truy cập vào mã…

15 30 50 mỗi trang