IT <code> - Tag touchscreen [Câu hỏi]

73
hữu ích
5trả lời
115k xem

Làm cách nào để sử dụng ADB để gửi các sự kiện chạm đến thiết bị bằng lệnh sendevent?

Tôi đang cố gắng gửi các sự kiện cảm ứng đến một thiết bị bằng AndroidDebugBridge, để tôi có thể thực hiện một số tự động hóa cơ bản cho các bài kiểm tra UI. Tôi đã theo dõi các cuộc thảo luận trong LINK . Tôi có thể sử dụng…