IT <code> - Tag twig [Câu hỏi]

113
hữu ích
3trả lời
102k xem

Toán tử ternary trong Twig php (dạng viết tắt của if-then-other)?

Có thể sử dụng toán tử ternary trong mẫu twig? Bây giờ, để thêm một số lớp vào phần tử DOM phụ thuộc vào một số điều kiện tôi làm như thế này: {%if ability.id in company_abilities%} <tr…
150
hữu ích
13trả lời
151k xem

Làm thế nào để biến var_dump trong các mẫu twig?

Xem mẫu lớp nơi bạn chỉ trình bày những gì bạn đã được cung cấp là tốt và tất cả, nhưng làm thế nào để bạn biết những gì có sẵn? Có chức năng "liệt kê tất cả các biến được xác định" trong TWIG không? Có cách nào để biến một…
260
hữu ích
7trả lời
201k xem

Làm thế nào để kiểm tra null trong Twig?

Tôi nên sử dụng cấu trúc nào để kiểm tra xem giá trị có phải là NULL trong mẫu Twig không?
118
hữu ích
7trả lời
58k xem

Làm thế nào để truy cập các hằng số lớp trong Twig?

Tôi có một vài hằng số lớp trong lớp thực thể của mình, ví dụ: class Entity { const TYPE_PERSON = 0; const TYPE_COMPANY = 1; } Trong PHP bình thường tôi thường làm if($var == Entity::TYPE_PERSON)và tôi muốn…
73
hữu ích
5trả lời
65k xem

Làm cách nào tôi có thể sử dụng ngắt hoặc tiếp tục trong vòng lặp trong mẫu Twig?

Tôi cố gắng sử dụng một vòng lặp đơn giản, trong mã thực của tôi vòng lặp này phức tạp hơn và tôi cần breaklặp lại như sau: {% for post in posts %} {% if post.id == 10 %} {# break #} {% endif %}…
379
hữu ích
11trả lời
272k xem

Làm thế nào để nối chuỗi trong twig?

Bất cứ ai cũng biết làm thế nào để nối các chuỗi trong twig? Tôi muốn làm một cái gì đó như: {{ concat('http://', app.request.host) }}
86
hữu ích
6trả lời
27k xem

Cách kết xuất cây trong Twig?

Tôi muốn vẽ một cái cây với độ sâu không xác định (con của trẻ em của trẻ em, v.v.). Tôi cần lặp qua mảng đệ quy; Làm thế nào tôi có thể làm điều này trong Twig?
75
hữu ích
4trả lời
26k xem

Kiên trì: đặt cú pháp cho một kiểu tệp đã cho?

Tôi đang làm việc trong một dự án Symfony2 sử dụng Twig và các kiểu tệp là myfile.html.twig. Vim không tự động phát hiện cú pháp tô sáng và do đó không áp dụng. Tôi có thể sử dụng :set syntax=HTMLsau khi tôi mở tệp nhưng điều…
137
hữu ích
3trả lời
117k xem

Hiển thị một chuỗi có chứa HTML trong mẫu twig?

Làm cách nào tôi có thể hiển thị một chuỗi chứa các thẻ HTML trong mẫu twig? Biến PHP của tôi chứa html và văn bản này: $word = '<b> a word </b>'; Khi tôi làm điều này trong mẫu twig của tôi: {{ word…
81
hữu ích
3trả lời
41k xem

Lấy tên môi trường trong mẫu Twig với Symfony2?

Có cách nào để lấy tên của môi trường hiện tại trong mẫu Twig không? Tôi muốn đặt một số giá trị kiểu CSS tùy thuộc vào nó.
119
hữu ích
4trả lời
31k xem

PhpStorm bọc / lựa chọn bao quanh?

Thông thường trong mã hóa và khuôn mẫu tôi cần phải bọc một phần nhất định của văn bản. Có lối tắt nào để bọc lựa chọn hiện tại không, ví dụ: Hello World "Hello World" Hello World {{ trans 'Hello World' }} Tôi…
133
hữu ích
3trả lời
198k xem

Twig cho vòng lặp và mảng với khóa?

Tôi sử dụng Twig và tôi có một mảng với khóa như thế này: array[1] = "alpha" array[2] = "bravo" array[3] = "charlie" array[8] = "delta" array[9] = "echo" Và tôi muốn lấy khóa (1,2,3,8,9)và nội dung (alpha, bravo,…
156
hữu ích
8trả lời
140k xem

Cách nhận thông số cấu hình trong Symfony2 Twig Mẫu?

Tôi có một mẫu Symfony2 Twig. Tôi muốn xuất giá trị của một tham số cấu hình trong mẫu twig này (số phiên bản). Vì vậy, tôi đã xác định tham số cấu hình như thế này: parameters: app.version: 0.1.0 Tôi có thể sử dụng…
117
hữu ích
9trả lời
100k xem

Cài đặt phần tử của mảng từ Twig?

Làm cách nào tôi có thể đặt thành viên của một mảng đã có từ Twig? Tôi đã thử làm theo cách tiếp theo: {% set arr['element'] = 'value' %} nhưng tôi đã nhận được lỗi sau: Mã thông báo bất ngờ "dấu chấm câu" của…
84
hữu ích
4trả lời
36k xem

Làm cách nào để tôi sửa lỗi Thêm myBundle vào ngoại lệ cấu hình asseticBundle của cấu hình asseticBundle?

Khi tôi đang cố gắng sử dụng {% javascript %}thẻ TWIG để liên kết đến .jstệp của mình, nó sẽ trả về cho tôi với ngoại lệ sau: An exception has been thrown during the compilation of a template ("You must add…

15 30 50 mỗi trang