2
hữu ích
0trả lời
154 xem

Truy vấn cả giá trị null trong linq

var data = (from a in dt.NhapDs.Where(p => p.NgayNhap >= nttu && p.NgayNhap <= ntden).ToList() join b in dt.NhapDcts on a.IDNhap equals b.IDNhap join c in dt.DichVus on b.MaDV equa...
0
hữu ích
0trả lời
277 xem

Lỗi bất đồng bộ ASP.net

Em lấy dữ liệu từ web API về đổ lên template có sẵn và quá trình lấy dữ liệu về thành công nhưng ko đưa lên tamplate được mong mọi người có thể chỉ cho em cách sửa và lỗi sai ở...
0
hữu ích
0trả lời
1.1k xem

Tim Kiếm tên file trong Folder Asp.net MVC

Hi All Mình đang tự học về ASP.NET MVC 5 Hiện tại mình đang gặp khó khăn về vấn đề tìm kiếm tên file pdf trên forder  để đọc file pdf  và hiện tại mình cũng muốn hỗ trợ thê...
0
hữu ích
0trả lời
1.6k xem

Phiền ai đó chuyển giúp em câu lệnh SQL này sang LINQ với ạ. Em cảm ơn.

 SELECT BAID, [From], [To], SUM (TotalMessage) as 'TotalMess'," + "SUM (NumMessMiss) as 'TotalMessMiss'  FROM[dbo].[tblTyLeTruotTinNhan]  GROUP BY BAID, [From], [To]
0
hữu ích
0trả lời
1.5k xem

Sử dụng công cụ Fill&Sign của PDF trong c#

Trong PDF có tool Fill&Sign. Mình muốn sử dụng tool này trong winform. Tức là mình bắt cái sự kiện Fill&Sign này khi mình load file PDF lên. Cụ thể là mình muốn...
67
hữu ích
13trả lời
206k xem

Làm cách nào để ẩn một cột (GridView) nhưng vẫn truy cập giá trị của nó?

Tôi có GridView với DataSource (Cơ sở dữ liệu SQL). Tôi muốn ẩn một cột, nhưng vẫn có thể truy cập giá trị khi tôi chọn bản ghi. Ai đó có thể chỉ cho tôi làm thế nào để làm điều này? Đây là cột tôi ...
67
hữu ích
11trả lời
75k xem

Cách tốt nhất để xóa ký tự cuối cùng khỏi chuỗi được xây dựng bằng chuỗi ký tự [trùng lặp]

Tôi có dữ liệu sau.AppendFormat ("{0},", dataToAppend); Vấn đề với điều này là tôi đang sử dụng nó trong một vòng lặp và sẽ có một dấu phẩy trialling. Cách tốt nhất để xóa dấu vết là gì ...
67
hữu ích
6trả lời
236k xem

Trình xác thực tùy chỉnh ASP.NET Phía máy khách &amp; Xác thực phía máy chủ không kích hoạt

Điều này đã không xảy ra với tôi trước đây, nhưng vì một số lý do, cả hai sự kiện xác thực phía máy khách và máy chủ đều không được kích hoạt: <asp: TextBox ID = "TextBoxDTownCity" runat = "server" CssClass = "...
67
hữu ích
6trả lời
247k xem

Nhận mã HTML từ trang web trong C #

Làm cách nào để lấy mã HTML từ một trang web, lưu nó và tìm một số văn bản theo biểu thức LINQ? Tôi đang sử dụng mã sau đây để lấy nguồn của trang web: mã Chuỗi tĩnh công khai (chuỗi Url) {...
67
hữu ích
12trả lời
90k xem

Python có chậm hơn Java / C # không? [đóng cửa]

Python có chậm hơn Java / C # không? hiệu suất-so sánh-c-java-python-ruby-jython-jruby-groovy Đây là một dự án tối ưu hóa CPython: unladen-nuốt
68
hữu ích
1trả lời
2.8k xem

Castle DynamicProxy - Lỗi khi tạo proxy liên quan đến GTP được sử dụng làm GTR

OK, bây giờ tôi thực sự bối rối. Ban đầu tôi gặp vấn đề này, theo các áp phích, một vấn đề với phiên bản Castle.DocateProxy mà ILMerged đưa vào thư viện Rhino.Mocks mới nhất. Nó ...
68
hữu ích
3trả lời
19k xem

System.Net.Http vs Microsoft.Net.Http

Tôi đang sử dụng ASP.NET Core. Tôi muốn sử dụng HttpClient nhưng tôi nhận thấy rằng có hai gói NuGet đang được cung cấp. Tôi sử dụng cái nào? System.Net.Http Microsoft.Net.Http
68
hữu ích
4trả lời
32k xem

Tôi có nên sử dụng hai mệnh đề trong đó các mệnh đề hay hay không và trong cuộc truy vấn LINQ của tôi?

Khi viết một truy vấn LINQ với nhiều điều kiện "và", tôi có nên viết một mệnh đề where chứa && hoặc nhiều mệnh đề trong đó, một mệnh đề cho mỗi conditon không? void void Main (chuỗi [] args) {...
68
hữu ích
5trả lời
35k xem

Có phải ASP.NET MVC 5 không tương thích với WebMatrix SimpleMembershipProvider?

Chúng tôi có một ứng dụng hiện có được xây dựng trên ASP.NET MVC 4 & Web API. Các phần quản trị của trang web sử dụng Tư cách thành viên đơn giản. Tôi quan tâm đến việc nâng cấp ứng dụng lên MVC 5 / Web API 2, để ...
68
hữu ích
4trả lời
38k xem

Nhắm mục tiêu lại tất cả các dự án trong một giải pháp cho .NET 4.5.2

Tôi có một giải pháp trong Visual Studio 2012 với 170 dự án C # trong đó. Tôi cần phải nhắm mục tiêu lại tất cả các dự án từ .NET Framework 4.0 đến 4.5.2. Tôi thích để Visual Studio xử lý việc này bằng cách vào ...

mỗi trang