0
hữu ích
0trả lời
1.0k xem

Scripts query truy vấn ISODate

 Em có một câu query với nội dung là tìm các hoạt động "Create" trong ngày nên em query như sau. Trong ngày ở đây em định nghĩa là vào lúc 00:00:00 ng&ag...
144
hữu ích
7trả lời
274k xem

Truy vấn ngày với ISODate trong mongodb dường như không hoạt động

Tôi dường như không thể có được ngay cả truy vấn ngày cơ bản nhất để hoạt động trong MongoDB. Với một tài liệu trông giống như thế này: {"_id": "foobar / 201310", "ap": "foobar", "dt": ...