Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Mọi người ơi, giúp mình với :((((

Số dư đầu kỳ TK 211: 800.000.000

Trong tháng 8/201X có các nghiệp vụ phát sinh

1. Ngày 5/8. Mua TSCĐ giá 120.000.000, thuế GTGT 10% về sử dụng cho văn phòng công ty. Chi phí lắp đặt 20.000.000 tất cả thanh toán bằng TGNH. Thời gian sử dụng 4 năm. Tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản.

2. Ngày 12/8. Thanh lý một nhà văn phòng. NGTSCĐ 180.000.000, hao mòn 80%. Tỷ lệ khấu hao 6%. Chi phí thanh lý thuê ngoài phải trả theo giá chưa thuế 3.000.000, thuế GTGT 10%. Thu tiền mặt do bán phế liệu thanh lý TSCĐ 4.500.000.

3. Ngày 20/8. Mua một thiết bị sản xuất bằng TGNH, giá mua chưa thuế 36.000.000, thuế GTGT 5%. Chi phí vận chuyển 400.000 bằng tiền mặt. Thời gian sử dụng 5 năm. Tài sản được đầu tư bằng quỹ phát triển.

4. Ngày 22/8. Nhượng bán một tài sản sử dụng ở bộ phận bán hàng. NGTSCĐ 60.000.000, đã khấu hao 16.000.000. Chi phí vận chuyển nhượng bán tài sản thanh toán bằng tiền mặt 210.000 đ (cả thuế GTGT 5%). Thu tiền mặt do bán tài sản cố định 55.000.000 (cả thuế GTGT 10%).Tỷ lệ khấu hao 8%.

5. Ngày 25/8. Mua một tài sản cố định sử dụng ở bộ phận bán hàng, giá mua chưa thuế 132.000.000, thuế GTGT 5%, % thanh toán bằng tiền mặt thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 2 thanh toán bằng tiền vay ngắn hạn. Tỷ lệ khấu hao 10%.

Tài liệu

bỗ sung: Trích số liệu ở bảng tính khấu hao tài sản cố định đầu tháng 8/201X. Trích khấu hao tài sản cố định ở phân xưởng : 18.700.000

Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận bán hàng : 2.400.000

Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận quản lý : 3.700.000.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và tính khấu hao TSCĐ tháng 8/201X.


0 hữu ích 0 bình luận 490 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading