Ủy quyền google oauth 2 lỗi redirecturimismatch

Hướng dẫn khắc phục lỗi redirecturimismatch trong google oauth 2

Lỗi “redirect_uri_mismatch” xuất hiện khi Google OAuth 2.0 không thể xác nhận hoặc khớp được URI chuyển hướng (redirect URI) bạn đã đăng ký với URI mà yêu cầu được gửi đi từ ứng dụng của bạn. Điều này thường xảy ra khi URI chuyển hướng không khớp hoặc không được xác nhận trong quá trình ủy quyền.

Ủy quyền google oauth 2 lỗi redirecturimismatch

Để khắc phục lỗi này, hãy thực hiện những bước sau:

1. Xác minh lại Redirect URI trong cài đặt Ứng dụng Google Console:

  • Đăng nhập vào Google Console (https://console.developers.google.com/).
  • Chọn dự án của bạn và mở phần “Credentials” (Thông tin xác thực).
  • Kiểm tra phần “OAuth 2.0 Client IDs” và đảm bảo rằng Redirect URI bạn đã đăng ký là chính xác và khớp với URI mà bạn sử dụng trong mã OAuth trong ứng dụng của mình.

2. Kiểm tra lại mã OAuth trong ứng dụng của bạn:

  • Đảm bảo rằng URI mà bạn sử dụng trong mã OAuth khi gửi yêu cầu ủy quyền khớp chính xác với URI đã đăng ký trong Google Console.

3. Xác minh quyền truy cập:

  • Đôi khi lỗi này có thể xảy ra nếu Ứng dụng của bạn yêu cầu quyền truy cập mà không được phép hoặc không khớp với quyền đã được cấu hình trong Google Console. Xác định các phạm vi (scopes) và quyền truy cập cần thiết và đảm bảo chúng khớp nhau.

4. Xóa Cache và Thử lại:

  • Thử xóa cache trình duyệt hoặc sử dụng trình duyệt ẩn danh để thực hiện lại quá trình ủy quyền.

5. Kiểm tra lại mã lập trình:

  • Đảm bảo rằng mã lập trình của bạn không ghi đè hoặc thay đổi URI mà bạn đã cấu hình trong quá trình ủy quyền.

Nếu vấn đề vẫn tiếp tục sau khi bạn thực hiện các bước trên, hãy xem xét xem có bất kỳ lỗi cài đặt nào khác trong mã OAuth của bạn hoặc trong cấu hình Ứng dụng OAuth trên Google Console không.

Tại sao gặp vấn đề Redirect URI Mismatch trong Google OAuth 2?

Lỗi “redirect_uri_mismatch” trong Google OAuth 2.0 có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, được mô tả chi tiết như sau:

Không tương thích Redirect URI:

Khi bạn đăng ký ứng dụng trên Google Console, bạn phải chỉ định một Redirect URI để nhận mã thông báo ủy quyền sau khi người dùng đăng nhập.

Không tương thích Redirect URI

Nếu Redirect URI trong yêu cầu không khớp với URI đã đăng ký, lỗi “redirect_uri_mismatch” sẽ hiện lên.

Sử dụng cả HTTP và HTTPS:

Google yêu cầu ứng dụng chạy trong môi trường sản xuất sử dụng giao thức HTTPS để bảo vệ thông tin người dùng.

Nếu bạn sử dụng HTTP thay vì HTTPS trong Redirect URI, có thể gây ra lỗi.

Chấp nhận dấu/cuối URI:

Google OAuth 2.0 có thể kiểm tra tính chấp nhận của dấu / cuối URI.

Việc sử dụng hoặc không sử dụng dấu/cuối đôi khi gây ra lỗi “redirect_uri_mismatch”.

Lỗi trong mã lập trình:

Mã lập trình trong ứng dụng có thể ghi đè hoặc thay đổi URI chuyển hướng đã đăng ký, tạo ra sự không khớp và gây lỗi “redirect_uri_mismatch”.

Thiết lập sai trong Google Console:

Có thể xuất hiện lỗi trong quá trình đăng ký ứng dụng trên Google Console, như nhập sai Redirect URI hoặc không cấu hình chúng đúng cách.

Cache trình duyệt:

Dữ liệu cache trong trình duyệt có thể chứa Redirect URI cũ, dẫn đến việc sử dụng thông tin không chính xác.

Hãy thử xóa cache trình duyệt hoặc sử dụng chế độ ẩn danh để kiểm tra lại.

Lỗi “redirect_uri_mismatch” trong Google OAuth 2 thường xuyên xảy ra khi Redirect URI trong yêu cầu ủy quyền không khớp hoặc chưa được cấu hình đúng. Điều này đòi hỏi kiểm tra và đảm bảo sự chính xác giữa cài đặt ứng dụng trong Google Console và mã lập trình trong ứng dụng.