numpy logic của các hàm argmin và argmax là gì

Trong thư viện NumPy của Python, argminargmax là hai hàm được sử dụng để tìm chỉ số của phần tử nhỏ nhất và lớn nhất trong một mảng, tương ứng.

numpy logic của các hàm argmin và argmax

Hàm argmin:

 • Hàm argmin trả về chỉ số của phần tử nhỏ nhất trong mảng.
 • Nếu có nhiều phần tử nhỏ nhất, chỉ số của phần tử xuất hiện đầu tiên trong mảng sẽ được trả về.
 • Nếu mảng có nhiều chiều, argmin sẽ trả về chỉ số tương ứng với phần tử nhỏ nhất theo thứ tự duyệt cùng với thứ tự của các chiều.

Ví dụ:

python

import numpy as np

arr = np.array([3, 1, 5, 2, 4])
index_of_min = np.argmin(arr)
print(“Index of min element:”, index_of_min) # Kết quả: 1 (phần tử nhỏ nhất là 1, có chỉ số 1 trong mảng)

Hàm argmax:

 • Hàm argmax trả về chỉ số của phần tử lớn nhất trong mảng.
 • Nếu có nhiều phần tử lớn nhất, chỉ số của phần tử xuất hiện đầu tiên trong mảng sẽ được trả về.
 • Tương tự như argmin, nếu mảng có nhiều chiều, argmax sẽ trả về chỉ số tương ứng với phần tử lớn nhất theo thứ tự duyệt cùng với thứ tự của các chiều.

Ví dụ:

python

import numpy as np

arr = np.array([3, 1, 5, 2, 4])
index_of_max = np.argmax(arr)
print(“Index of max element:”, index_of_max) # Kết quả: 2 (phần tử lớn nhất là 5, có chỉ số 2 trong mảng)

Cả argminargmax đều trả về chỉ số của phần tử tìm thấy đầu tiên thỏa mãn điều kiện (nhỏ nhất hoặc lớn nhất). Nếu bạn muốn tìm tất cả các chỉ số có giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất, có thể sử dụng các phương thức khác hoặc xử lý mảng kết quả của argmin hoặc argmax tương ứng.

So sánh giữa hàm argmin và argmax: Khi nào nên sử dụng hàm nào?

Khi thao tác với dữ liệu số liệu trong thư viện NumPy, hàm argmin và argmax đều đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí của giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong mảng. Tuy nhiên, để lựa chọn giữa argmin và argmax, người lập trình cần hiểu rõ về sự khác biệt giữa chúng và điều kiện sử dụng mỗi hàm.

Điểm khác biệt cơ bản

 • argmin: Trả về chỉ mục của phần tử có giá trị nhỏ nhất trong mảng.
 • argmax: Trả về chỉ mục của phần tử có giá trị lớn nhất trong mảng.

Ngữ cảnh sử dụng hai hàm

 • argmin: Thích hợp khi quan tâm đến vị trí của giá trị nhỏ nhất, ví dụ như xác định thời điểm tăng trưởng tối thiểu trong dữ liệu kinh tế hoặc địa điểm của điểm đặc biệt trên đồ thị.
 • argmax: Sử dụng khi quan tâm đến vị trí của giá trị lớn nhất, như là đỉnh điểm trên đồ thị hàm số.

Xử lý trường hợp đặc biệt:

 • argmin: Có thể được sử dụng để tìm vị trí của tất cả các giá trị nhỏ nhất trong trường hợp có nhiều hơn một giá trị nhỏ nhất.
 • argmax: Tương tự, có thể được sử dụng để xác định vị trí của tất cả các giá trị lớn nhất trong trường hợp có nhiều hơn một giá trị lớn nhất.

Quyết định phụ thuộc vào thông tin dữ liệu:

 • argmin: Nếu đang tìm vị trí của điểm thấp nhất trên một đồ thị hoặc trong một chuỗi thời gian.
 • argmax: Nếu đang theo dõi vị trí của điểm cao nhất trên đồ thị hàm số hoặc trong dữ liệu thống kê.

Nhớ rằng sự chọn lựa giữa argmin và argmax phụ thuộc vào mục tiêu cụ thể và ngữ cảnh sử dụng. Hiểu rõ về sự khác biệt giữa chúng giúp tối ưu hóa quá trình xử lý dữ liệu và đảm bảo tính chính xác của kết quả.

Sự chọn lựa giữa argmin và argmax phụ thuộc vào thông tin dữ liệu

Tóm lại, người lập trình cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố như ngữ cảnh dữ liệu, hiệu suất, và mục tiêu của phân tích khi chọn giữa argmin và argmax. Hiểu rõ về sự khác biệt giữa chúng sẽ giúp lựa chọn hàm phù hợp với nhu cầu cụ thể trong quá trình xử lý dữ liệu.