Một cái nhìn mới về HTML5 [infographic]


Trịnh Hoàng Lâm
7 năm trước
Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 5669

Hôm nay tôi đã chuẩn bị một bộ sưu tập infographics mới và mới về HTML5. Nó cho chúng ta biết về trạng thái hiện tại của HTML, giải thích sự phát triển, các tính năng chính và khả năng của HTML5 theo cách thông tin và thú vị.

Nguồn gốc: Trạng thái hiện tại của HTML5

Nguồn gốc: Quá khứ, hiện tại và tương lai


 Nguồn gốc: API HTML5



Nguồn gốc: HTML5: Tại sao các nhà phát triển cần nó

 

 

 

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 5669