Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
5

chạy gem install nokogiri -v '1.6.1'trên osx 10.9 mavericks

nhận:

make "DESTDIR=" clean

make "DESTDIR="
compiling html_document.c
cc1: error: unrecognized command line option "-Wdivision-by-zero"
make: *** [html_document.o] Error 1

make failed, exit code 2
5 hữu ích 0 bình luận 1.4k xem chia sẻ
5

Tôi đã gặp lỗi này khi cố gắng cài đặt nokogiri 1.6.6.2trên Mac 10.9, đây là cách tôi sửa lỗi đó:

CC=llvm-gcc gem install nokogiri -v '1.6.6.2'
5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

cũng không thể tìm thấy bất cứ điều gì về lỗi này khi cố gắng cài đặt đá quý trên rvm ruby ​​2.1.0 mới trên osx 10.7.5, sư tử.

cài đặt thông qua homebrew như chi tiết trên trang chủ của nokogiri đã làm việc cho tôi.

cũng phải có trình biên dịch của bạn hoạt động (gcc cho tôi).
mất một thời gian để làm cho cái chết tiệt tho.
Nhưng điêu tôt đẹp nhât se đên vơi bạn.

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0
brew install libxml2 libxslt
brew link libxml2 libxslt

Sau đó cài đặt libiconv từ nguồn:

wget http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv/libiconv-1.13.1.tar.gz
tar xvfz libiconv-1.13.1.tar.gz
cd libiconv-1.13.1
./configure --prefix=/usr/local/Cellar/libiconv/1.13.1
make
sudo make install

Sau đó (cuối cùng) cài đặt nokogiri:

gem install nokogiri -- --with-xml2-include=/usr/local/Cellar/libxml2/2.7.8/include/libxml2 
            --with-xml2-lib=/usr/local/Cellar/libxml2/2.7.8/lib 
            --with-xslt-dir=/usr/local/Cellar/libxslt/1.1.26 
            --with-iconv-include=/usr/local/Cellar/libiconv/1.13.1/include 
            --with-iconv-lib=/usr/local/Cellar/libiconv/1.13.1/lib

Nguồn: http://nokogiri.org/tutorials/installing_nokogiri.html

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

Đang chạy:

open /Library/Developer/CommandLineTools/Packages/macOS_SDK_headers_for_macOS_10.14.pkg

từ tài liệu cài đặt Nokogiri đã làm việc cho tôi.

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ ruby rubygems nokogiri , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading