Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
36

Chúng tôi biết rằng cookie xác thực biểu mẫu được mã hóa. vậy làm thế nào để đọc nội dung cookie xác thực biểu mẫu từ mã phía sau của tôi.

if (Request.Cookies[".ASPXAUTH"] != null)
{
    HttpCookie myCookie = new HttpCookie(".ASPXAUTH");
}
36 hữu ích 1 bình luận 48k xem chia sẻ
84

Bạn có thể truy cập vé bằng phương thức Giải mã do FormsAuthentication cung cấp

HttpCookie authCookie = Request.Cookies[FormsAuthentication.FormsCookieName];
FormsAuthenticationTicket ticket = FormsAuthentication.Decrypt(authCookie.Value);

string cookiePath = ticket.CookiePath;
DateTime expiration = ticket.Expiration;
bool expired = ticket.Expired;
bool isPersistent = ticket.IsPersistent;
DateTime issueDate = ticket.IssueDate;
string name = ticket.Name;
string userData = ticket.UserData;
int version = ticket.Version;
84 hữu ích 5 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ asp.net , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading