Nhà cung cấp chấp nhận xóa nợ hạch toán ?


7
2
Nguyễn Như Ngà
4 năm trước

Khi công ty nợ nhà cung cấp, nhưng nhà cung cấp chấp nhập xóa nợ.

Định khoản như thế nào?

Hữu ích 7 Yêu thích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


5
Nguyễn Thanh Thu
4 năm trước

Định khoản:

1/ Khi mua hàng

Nợ TK 156:

Nợ TK 133:      

Có TK 331:

2/ Khi được xóa nợ

Nợ TK 331:      

Có TK 711:

Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung