Sự khác biệt giữa save save và saveandflush in spring data jpa

save() và saveandflush() trong spring data jpa có những điểm khác biệt gì?

Trong Spring Data JPA, có sự khác biệt giữa các phương thức save()saveAndFlush().

Sự khác biệt giữa save save và saveandflush in spring data jpa

 1. save(): Phương thức này được sử dụng để lưu một đối tượng đã được quản lý bởi JPA vào cơ sở dữ liệu. Khi gọi phương thức save(), đối tượng được thêm vào ngữ cảnh quản lý của EntityManager nhưng không chủ động ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu ngay lập tức. Thay vào đó, dữ liệu được lưu trữ trong bộ đệm (persistence context) và có thể lưu vào cơ sở dữ liệu sau khi gọi phương thức commit hoặc khi có sự can thiệp của EntityManager (ví dụ: thông qua flush() hoặc khi một thao tác đọc hoặc ghi dữ liệu tiếp theo xảy ra).Ví dụ:
  java
  YourEntity entity = new YourEntity();
  entity.setName("Example");
  repository.save(entity);
  // Dữ liệu chưa được ghi vào cơ sở dữ liệu ngay lúc này
 2. saveAndFlush(): Phương thức này cũng thực hiện việc lưu đối tượng vào cơ sở dữ liệu giống như save(), nhưng khác biệt chính là nó chủ động ghi dữ liệu xuống cơ sở dữ liệu ngay sau khi được gọi. Khi gọi saveAndFlush(), dữ liệu được ghi ngay lập tức và trạng thái thay đổi của đối tượng cũng được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.Ví dụ:
  java
  YourEntity entity = new YourEntity();
  entity.setName("Example");
  repository.saveAndFlush(entity);
  // Dữ liệu đã được ghi vào cơ sở dữ liệu ngay lúc này

Khi bạn sử dụng save() và không gọi flush() hoặc saveAndFlush() sau đó, các thay đổi sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu khi một hành động cần sự can thiệp của EntityManager (ví dụ: khi thực hiện commit, hoặc khi một truy vấn đọc hoặc ghi dữ liệu tiếp theo xảy ra). Trong khi đó, saveAndFlush() sẽ ghi dữ liệu ngay lập tức và đảm bảo rằng trạng thái cập nhật được cập nhật ngay trong cơ sở dữ liệu.

Khi nào cần sử dụng save() và saveAndFlush() trong Spring Data JPA?

Lựa chọn giữa save() và saveAndFlush() trong Spring Data JPA phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của ứng dụng và các tình huống sử dụng.

Lựa chọn giữa save() và saveAndFlush() trong Spring Data JPA phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể

Có một số tình huống phổ biến khi bạn nên áp dụng mỗi phương thức:

Sử dụng save() khi:

Hiệu suất là một yếu tố quan trọng khi tương tác với cơ sở dữ liệu, và quyết định giữa save() và saveAndFlush() sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng.

 • Bạn mong muốn tối ưu hiệu suất và không cần đảm bảo rằng dữ liệu được ghi ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu.
 • Các thao tác ghi vào cơ sở dữ liệu có thể được lưu lại và áp dụng sau khi một hành động can thiệp của EntityManager, như khi gọi flush() hoặc khi commit.

Sử dụng saveAndFlush() khi:

Trong Spring Data JPA, quản lý rollback là một khía cạnh quan trọng khi xử lý các thao tác với cơ sở dữ liệu.

 • Bạn cần đảm bảo rằng dữ liệu được ghi ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu, đặc biệt là khi cần duy trì tính nhất quán giữa trạng thái cập nhật của đối tượng và cơ sở dữ liệu.
 • Yêu cầu rollback ngay lập tức nếu xảy ra lỗi sau khi gọi phương thức, để đảm bảo không có dữ liệu nào được giữ lại trong trường hợp ngoại lệ.

Kết hợp sử dụng khi cần:

 • Bạn có thể sử dụng save() cho các thao tác lưu thông thường và chỉ chuyển sang saveAndFlush() trong những trường hợp đặc biệt cần tính nhất quán và rollback ngay lập tức.
 • Khi muốn kiểm soát lợi ích hiệu suất của save() nhưng đồng thời đảm bảo rằng một số thay đổi cụ thể được áp dụng ngay.

Tóm lại, quyết định sử dụng save() hay saveAndFlush() phụ thuộc vào yêu cầu chức năng và hiệu suất cụ thể của ứng dụng. Lựa chọn phương thức thích hợp sẽ giúp duy trì sự cân bằng giữa hiệu suất và tính nhất quán trong quản lý dữ liệu với Spring Data JPA.