Sự khác biệt giữa top 1 1và select 1 trong sql select query

Sự khác biệt giữa “top 1” và “select 1” trong truy vấn SELECT của SQL là gì?

Trong SQL, có sự khác biệt giữa TOP 1SELECT 1 khi được sử dụng trong mệnh đề SELECT.

Sự khác biệt giữa top 1 1và select 1 trong sql select query

 1. TOP 1:
  • TOP 1 là một cụm từ trong SQL Server được sử dụng để giới hạn số lượng bản ghi trả về từ một truy vấn SELECT. Khi bạn sử dụng TOP 1, bạn đang yêu cầu chỉ trả về một bản ghi duy nhất từ kết quả truy vấn.
  • Ví dụ: SELECT TOP 1 * FROM TableName sẽ trả về chỉ một bản ghi đầu tiên từ bảng TableName dựa trên mệnh đề ORDER BY hoặc thứ tự không xác định nếu không có ORDER BY.
 2. SELECT 1:
  • SELECT 1 đơn giản là một truy vấn SELECT để chọn giá trị 1. Thông thường, nó không liên quan đến việc trả về bất kỳ dữ liệu nào từ bảng hoặc kết quả truy vấn cụ thể.
  • Ví dụ: SELECT 1 sẽ trả về một cột với một hàng duy nhất và giá trị của cột đó là 1.

Về mục đích sử dụng:

 • Khi bạn sử dụng TOP 1, bạn đang yêu cầu trả về một bản ghi từ một tập kết quả hoặc bảng cụ thể.
 • Khi bạn sử dụng SELECT 1, bạn chỉ đang chọn một giá trị cụ thể (trong trường hợp này là số 1) và không liên quan đến việc truy vấn dữ liệu từ bất kỳ bảng nào.

Nhớ rằng, trong một truy vấn thực tế, việc sử dụng SELECT 1 thường được sử dụng khi bạn cần chỉ cần một giá trị cụ thể hoặc cần một cột tạm thời chứ không cần dữ liệu từ bảng. Trong khi đó, TOP 1 được sử dụng để giới hạn số lượng bản ghi được trả về từ kết quả truy vấn.

Sự so sánh giữa top 1 và select 1 trong câu truy vấn SQL

Việc quyết định sử dụng top 1 hay select 1 trong câu truy vấn SQL phụ thuộc vào mục đích cụ thể của truy vấn và yêu cầu của ứng dụng.

Sự so sánh giữa top 1 và select 1 trong câu truy vấn SQL

Một số chỉ dẫn có thể hỗ trợ bạn trong quá trình đưa ra quyết định:

Lựa chọn top 1 khi cần lấy một bản ghi duy nhất:

 • Khi bạn muốn chi tiết đầy đủ của một bản ghi từ một bảng và cần lấy tất cả các cột của bản ghi đó, top 1 là lựa chọn phù hợp.
 • Khi cần sắp xếp hoặc lọc: Top 1 thường được sử dụng khi bạn muốn bản ghi đầu tiên sau khi áp dụng các điều kiện sắp xếp hoặc lọc.

Lựa chọn select 1 khi chỉ cần kiểm tra sự tồn tại:

 • Khi mục tiêu chính là kiểm tra xem có ít nhất một bản ghi thỏa mãn điều kiện hay không mà không cần lấy ra dữ liệu chi tiết, select 1 có thể là lựa chọn tốt.
 • Khi cần hiệu suất cao: Select 1 có thể tối ưu hóa hiệu suất vì nó chỉ cần kiểm tra sự tồn tại mà không cần truy xuất và trả về dữ liệu thực sự từ bảng.

Lưu ý rằng sự chọn lựa giữa top 1 và select 1 có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của truy vấn SQL. Khi sử dụng top 1, cơ sở dữ liệu có thể tối ưu hóa truy vấn để nhanh chóng trả về kết quả duy nhất.

Ngược lại, khi sử dụng select 1, hệ quản trị cơ sở dữ liệu có thể không tận dụng tối đa tính năng tối ưu hóa liên quan đến việc giảm số lượng bản ghi cần xem xét. Việc hiểu rõ về cách cơ sở dữ liệu xử lý mỗi lựa chọn có thể giúp tối ưu hóa hiệu suất của truy vấn.

Lựa chọn giữa top 1 và select 1 cũng có thể phụ thuộc vào quy ước lập trình của dự án hoặc sự ưa thích cá nhân của nhóm phát triển. Trong nhiều trường hợp, cả hai đều có thể được sử dụng, và quyết định nào là phù hợp nhất thường phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của vấn đề bạn đang giải quyết.