IT <code> - Tag pagination [Câu hỏi]

399
hữu ích
17trả lời
354k xem

Cách tốt nhất để phân trang kết quả trong SQL Server là gì?

Cách tốt nhất (hiệu suất khôn ngoan) để phân trang kết quả trong SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012 nếu bạn cũng muốn nhận được tổng số kết quả (trước khi phân trang)?
114
hữu ích
9trả lời
98k xem

Cách hiệu quả để thực hiện phân trang?

Tôi có nên sử dụng LINQ Skip()và Take()phương thức để phân trang hay thực hiện phân trang của riêng mình với truy vấn SQL không? Cái nào hiệu quả nhất? Tại sao tôi lại chọn cái này? Tôi đang sử dụng SQL Server 2008,…
79
hữu ích
17trả lời
111k xem

Tải UITableView nhiều hơn khi cuộn xuống dưới cùng như ứng dụng Facebook?

Tôi đang phát triển một ứng dụng sử dụng SQLite. Tôi muốn hiển thị danh sách người dùng (UITableView) bằng cơ chế phân trang. Có ai có thể vui lòng cho tôi biết cách tải thêm dữ liệu trong danh sách của tôi khi người dùng cuộn…
71
hữu ích
7trả lời
136k xem

Làm thế nào để loại bỏ phân trang trong datable?

Tôi là người mới trong jQuery. Tôi đã sử dụng Datatables trong lưới nhưng không cần phân trang. Có một danh sách các đơn hàng trong một trang và tôi hiển thị chúng trong lưới Có thể truy cập được nhưng ở phía dưới tôi không…
122
hữu ích
12trả lời
32k xem

Phân trang trong bộ sưu tập nghỉ ngơi?

Tôi quan tâm đến việc hiển thị giao diện REST trực tiếp cho các bộ sưu tập tài liệu JSON (nghĩ là CouchDB hoặc Persevere ). Vấn đề tôi gặp phải là làm thế nào để xử lý GETthao tác trên bộ sưu tập gốc nếu bộ sưu tập lớn. Như…
72
hữu ích
10trả lời
59k xem

Liên kết phân trang Laravel không bao gồm các tham số GET khác?

Tôi đang sử dụng Eloquent cùng với lớp Pagination của Laravel 4. Vấn đề: Khi có một số tham số GET trong URL, ví dụ : http://site.com/users?gender=female&body=hot, các liên kết phân trang được tạo ra chỉ chứa pagetham…
68
hữu ích
6trả lời
44k xem

Ruby on Rails sẽ_paginate một mảng?

Tôi đã tự hỏi nếu ai đó có thể giải thích làm thế nào để sử dụng will_paginate trên một mảng các đối tượng? Ví dụ: trên trang web của tôi, tôi có một phần ý kiến ​​nơi người dùng có thể đánh giá các ý kiến. Đây là một…
589
hữu ích
21trả lời
444k xem

Kiểm tra xem người dùng đã cuộn xuống phía dưới chưa?

Tôi đang tạo một hệ thống phân trang (giống như Facebook) nơi tải nội dung khi người dùng cuộn xuống phía dưới. Tôi tưởng tượng cách tốt nhất để làm điều đó là tìm khi người dùng ở cuối trang và chạy truy vấn ajax để tải thêm…
246
hữu ích
21trả lời
451k xem

Làm thế nào để làm phân trang trong AngularJS?

Tôi có một bộ dữ liệu gồm khoảng 1000 mục trong bộ nhớ và đang cố gắng tạo một máy nhắn tin cho bộ dữ liệu này, nhưng tôi không chắc chắn về cách thực hiện việc này. Tôi đang sử dụng chức năng lọc tùy chỉnh để lọc kết quả…
147
hữu ích
14trả lời
263k xem

GIỚI HẠN 10..20 trong Máy chủ SQL?

Tôi đang cố gắng làm một cái gì đó như: SELECT * FROM table LIMIT 10,20 hoặc là SELECT * FROM table LIMIT 10 OFFSET 10 nhưng sử dụng SQL Server Giải pháp duy nhất tôi thấy giống như quá mức cần thiết: SELECT…
888
hữu ích
13trả lời
1.1m xem

Làm cách nào để giới hạn số lượng hàng được trả về bởi truy vấn Oracle sau khi đặt hàng?

Có cách nào để làm cho một Oracletruy vấn hoạt động giống như nó chứa một MySQL limitmệnh đề không? Trong MySQL, tôi có thể làm điều này: select * from sometable order by name limit 20,10 để có được hàng thứ 21…
257
hữu ích
10trả lời
131k xem

Thực hành tốt nhất về phân trang API?

Tôi muốn một số trợ giúp xử lý trường hợp cạnh lạ với API được phân trang. Giống như nhiều API, cái này phân trang kết quả lớn. Nếu bạn truy vấn / foos, bạn sẽ nhận được 100 kết quả (ví dụ: foo # 1-100) và liên kết đến /…
319
hữu ích
12trả lời
57k xem

Phân trang trong ứng dụng web REST?

Đây là một cải cách chung hơn cho câu hỏi này (với việc loại bỏ các phần cụ thể của Rails) Tôi không chắc chắn cách triển khai phân trang trên tài nguyên trong ứng dụng web RESTful. Giả sử rằng tôi có một tài nguyên được…
69
hữu ích
2trả lời
219k xem

Kịch bản phân trang PHP đơn giản [đã đóng]?

Tôi có các hàng dữ liệu đến từ cơ sở dữ liệu, tôi muốn có một bảng với phân trang đơn giản, cách dễ nhất để làm điều đó là gì? Tôi rất vui nếu có ai có thể cung cấp.