Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Ex: kế toán tiền và các khoản phải thu

Công ty TNHH Hoàng Minh tổ chức hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, các loại vật tư, dịch vụ và sản phẩm mua, bán đều chịu thuế GTGT 10%, Kỳ kế toán: Quý. Quý 4/N có tình hình về khoản phải thu khách hàng như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Cho số dư đầu ngày 01/10/N

- TK 131 – Phải thu khách hàng (Dư nợ) : 5.200.000

Chi tiết:

+ KH-A (Dư nợ) : 2.000.000 (Ngày đáo hạn: 25/11/N)

+ KH-B (Dư nợ): 3.200.000 (Ngày đáo hạn: 14/10/N-1)

- TK 229 (2293): Dự phòng phải thu khó đòi (KH-B): 960.000

Trong kỳ có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan khoản phải thu như sau:

1. Ngày 16/10: KH-C trả trước tiền mua hàng (NH đã báo Có): 400.000.

2. Ngày 25/11: KH-A trả nợ (NH đã báo có).

3. Ngày 31/12: Lập dự phòng phải thu khó đòi cho KH-B.

Yêu cầu:

1.1. Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh

1.2. Phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính số dư cuối kỳ TK 131 chi tiết và tổng hợp, TK 229 (2293)

1.3. Trình bày thông tin khoản phải thu khách hàng trên Bảng cân đối kế toán Quý 3 của DN

giúp em bài này với ạ


0 hữu ích 0 bình luận 769 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading