Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Không phải là kho lưu trữ git (hoặc bất kỳ thư mục mẹ nào)?

Last login: Mon Nov 28 20:02:29 on ttys000

nguyensykhang@Nguyens-MacBook-Air ~ % git --version

git version 2.38.1

nguyensykhang@Nguyens-MacBook-Air ~ % cd /Users/nguyensykhang/Session3-JAVA\ class

nguyensykhang@Nguyens-MacBook-Air Session3-JAVA class % git clone https://github.com/khangprovip2003/Javapro.git

Đang nhân bản thành “Javapro”…

remote: Enumerating objects: 3, done.

remote: Counting objects: 100% (3/3), done.

remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0

Đang nhận về các đối tượng: 100% (3/3), xong.

nguyensykhang@Nguyens-MacBook-Air Session3-JAVA class % git status

fatal: không phải là kho git (hoặc bất kỳ thư mục cha mẹ nào): .git

nguyensykhang@Nguyens-MacBook-Air Session3-JAVA class % git push

fatal: không phải là kho git (hoặc bất kỳ thư mục cha mẹ nào): .git

nguyensykhang@Nguyens-MacBook-Air Session3-JAVA class %0 hữu ích 0 bình luận 286 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading