8

Đây là một tập lệnh r nhỏ để thuận tiện tải xuống dữ liệu độ cao kỹ thuật số chất lượng cao, tức là cho dãy Alps, từ  ĐÂY :

require(XML)

dir.create("D:/GIS_DataBase/DEM/")
setwd("D:/GIS_DataBase/DEM/")

doc <- htmlParse("http://www.viewfinderpanoramas.org/dem3.html#alps")
urls <- paste0("http://www.viewfinderpanoramas.org", xpathSApply(doc,'//*/a[contains(@href,"/dem1/N4")]/@href'))
names <- gsub(".*dem1/(\\w+\\.zip)", "\\1", urls)

for (i in 1:length(urls)) download.file(urls[i], names[i]) 

# unzip all files in dir and delete them afterwards
sapply(list.files(pattern = "*.zip"), unzip)
unlink(list.files(pattern = "*.zip"))
ps: Đồng thời kiểm tra raster :: getData để kéo dữ liệu SRTM ở độ phân giải 90m cho một vị trí / khu vực!

|