Hàm GCD trong thư viện cmath c sans

Một vài hàm GCD trong thư viện cmath c sans

Thư viện <cmath> trong ngôn ngữ lập trình C++ cung cấp một loạt các hàm toán học hữu ích để thao tác trên các giá trị số. Dưới đây là một số hàm toán học thông dụng mà thư viện <cmath> cung cấp:

Một vài hàm GCD trong thư viện cmath c sans

Hàm toán học thông dụng:

 1. abs(x): Trả về giá trị tuyệt đối của x.
  cpp
  cout << abs(-2); // Kết quả: 2
 2. cbrt(x): Trả về giá trị căn bậc ba của x.
  cpp
  cout << cbrt(1000); // Kết quả: 10
 3. ceil(x): Trả về số nguyên là giá trị làm tròn lên của x.
  cpp
  cout << ceil(2.3); // Kết quả: 3
  cout << ceil(2.8); // Kết quả: 3
 4. exp(x): Trả về giá trị của e mũ x.
  cpp
  cout << exp(2); // Kết quả: 7.38906
 5. expm1(x): Trả về giá trị của e mũ x – 1.
  cpp
  cout << expm1(2); // Kết quả: 6.38906
 6. fabs(x): Trả về giá trị tuyệt đối của số thực x.
  cpp
  cout << fabs(-2.3); // Kết quả: 2.3
 7. floor(x): Trả về số nguyên là giá trị làm tròn xuống của x.
  cpp
  cout << floor(2.3); // Kết quả: 2
  cout << floor(2.8); // Kết quả: 2
 8. fmax(x, y): Trả về giá trị lớn nhất của số thực x và y.
  cpp
  cout << fmax(2.1, 3.5); // Kết quả: 3.5
 9. fmin(x, y): Trả về giá trị nhỏ nhất của số thực x và y.
  cpp
  cout << fmin(2.1, 3.5); // Kết quả: 2.1
 10. fmod(x, y): Trả về phần dư của phép chia số thực x cho y.
  cpp
  cout << fmod(15, 8); // Kết quả: 7
  cout << fmod(15.8, 8.5); // Kết quả: 7.3
 11. log(x): Trả về giá trị logarit cơ số e ln(x) của x.
  cpp
  cout << log(2); // Kết quả: 0.693147
 12. pow(x, y): Trả về giá trị của x mũ y, tức là xy.
  cpp
  cout << pow(2, 3); // Kết quả: 8
 13. round(x): Trả về số nguyên là giá trị làm tròn gần nhất của x.
  cpp
  cout << round(2.3); // Kết quả: 2
  cout << round(2.8); // Kết quả: 3
 14. sqrt(x): Trả về giá trị căn bậc hai của x.
  cpp
  cout << sqrt(5); // Kết quả: 2.23607
 15. max(x, y)min(x, y): Hai hàm này nằm trong không gian tên std và trả về giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của x và y.
  cpp
  cout << max(5, 10); // Kết quả: 10
  cout << min(5, 10); // Kết quả: 5

Đây chỉ là một số ví dụ cơ bản của các hàm toán học trong thư viện <cmath>. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các hàm khác trong thư viện này trên trang web cplusplus.

Các hàm toán học khác trong thư viện <cmath> của C++

Thư viện <cmath> trong C++ cung cấp nhiều hàm toán học hữu ích khác ngoài những ví dụ đã đề cập. Một số hàm khác giúp thực hiện các phép toán phức tạp và tính toán chính xác:

 • log10(x): Trả về logarit cơ số 10 của x.

cout << log10(100); // Kết quả: 2

 • log2(x): Trả về logarit cơ số 2 của x.

cout << log2(8); // Kết quả: 3

 • in(x) và cos(x): Trả về sin(x) và cos(x) tương ứng với góc x (góc được tính bằng radian).

cout << sin(30); // Kết quả: -0.988032

cout << cos(45); // Kết quả: 0.525322

 • tan(x): Trả về giá trị tan(x) của x.

cout << tan(60); // Kết quả: 1.73205

 • sinh(x) và cosh(x): Tính sinh(x) và cosh(x) của x.

cout << sinh(1); // Kết quả: 1.1752

cout << cosh(1); // Kết quả: 1.54308

Một vài hàm GCD trong thư viện cmath c sans

Hàm GCD trong thư viện <cmath> của C++ cung cấp cách thuận tiện và hiệu quả để tính ước chung lớn nhất của hai số nguyên, giúp đơn giản hóa quá trình thực hiện các phép toán liên quan đến ước chung.